PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU – SENEC

Súhrn opatrení v meste Senec.  Cieľom preventívnych opatrení je znížiť riziko šírenia koronavírusu  v súlade s nariadeniami Vlády Slovenskej republiky.

Mestský úrad

 • Mestský úrad Mierové námestie 8, Senec je od 16. marca 2020 až do odvolania zatvorený.
 • Podateľňa – prístupná v stránkových dňoch pondelok, piatok v čase od 8.00 do 11.00 h; streda v čase od 13.00 do 16.00 h.
 • Úhrady poplatkov môžu občania poukázať bezhotovostným prevodom na účet mesta.
 • Matrika bez info
 • Svadobné obrady v Sobášnej sieni MsÚ je povolené vykonávať výlučne za účasti najbližšej rodiny až do odvolania.
 • Vstup do priestorov MsÚ vo vyhradených stránkových hodinách pre podateľňu bude regulovať tím informátorov MsÚ a je možný len s ochranným rúškom alebo inou pomôckou tohto typu (šatky a pod.).

Mestská polícia – Senec  kontakt

 • Vstup verejnosti do budovy Mestskej polície  bez info
 • Mestská polícia preveruje dodržiavanie nariadení a robí pravidelné kontroly detských ihrísk a verejných priestorov
 • Od 18.03.2020 – Mestská polícia kontaktuje občanov nad 80 rokov
 • Kontaktné tel. číslo:  159

Školy a školské zariadenia 

 • Vyučovanie na školách a školských zariadeniach je prerušené v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane 
 • Na všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prebieha vyučovanie prostredníctvom Edupage.
 • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.
 • Bližšie informácie tu
 • Športoviská a telocvične sú uzavreté do odvolania.
 • Zákaz organizovania lyžiarskych výcvikov, výletov a exkurzií žiakov až do odvolania.

Poliklinika

 • Nemáme informáciu , či bola zriadená izolačná miestnosť pre pacientov označených ako pravdepodobne infikovaných COVID-19 (karanténna miestnosť) ani o usmerneniach pre lekárov.

Seniori, sociálne služby, opatrovateľské služby

 • Zariadenia opatrovateľskej služby mesta Senec na Hviezdoslavovej ul. zatvorené až do dovolania.
 • Denné centrum seniorov na Hviezdoslavovej ul. je zatvorené do odvolania.
 • Opatrovateľské služby v domácnostiach bez info
 • Práca terénnej služby bez info
 • Obedy pre seniorov pripravované v Stredisku sociálnych služieb – mestskej jedálni na Hviezdoslavovej ul. je možné odoberať aj naďalej osobne alebo prostredníctvom rozvozu; stravovanie priamo v priestore mestskej jedálne je zakázané až do odvolania;

Kultúrne, športové a verejné podujatia 

 • Všetky zariadenia, Mestské kultúrne stredisko (MsKS), vrátane kina, mestskej knižnice ako aj mestského múzea sú zatvorené v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva do odvolania
 • Zákaz konania akýchkoľvek verejných, spoločenských, športových a kultúrnych podujatí do odvolania.

Mestská autobusová doprava

 • Mestská autobusová doprava v Senci od 17. marca 2020 až do odvolania nepremáva

Zber odpadu

 • Zberný dvor na Železničnej ulici v Senci je od 17. marca 2020 zatvorený
 • Termín jarného upratovania sa posúva na neurčito
 • Odvoz bioodpadu na základe dohody na útvare zelene, údržby a čistenia mesta Senec telefonicky:  0911 053 634 alebo mailom  kolozsvariovav@senec.skodpady@senec.sk

Ďalšie organizácie v správe mesta

 • Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. ,  Mestské Múzeum,
  ktoré sídlia v Tureckom dome ostávajú zatvorené do odvolania.  Komunikácia je možná telefonicky alebo elektronicky.

SCR Senec, s.r.o : tel.č. 02/45923080; 0905277902; e-mail: scr@slnecnejazera.eu;
Mestské Múzeum:  tel.č. 02/20205501; 0911169754; e-mail: muzeum@senc.sk

 • Spoločný obecný úrad pre stavebný poriadok prechádza do bezstránkového režimu do odvolania; všetky podania sú umožnené cez vymedzený stránkový režim podateľne MsÚ ,  k dispozícii je elektronická komunikácia

Pomoc odkázaným občanom, seniorom, bezdomovcom

 • Pomoc pre osamelých a starých ľudí – nahlasovať, alebo kontaktovať sociálny útvar mesta Senec. : locziovag@senec.sk, tel.: 0911 187 178
 • Prístup k pitnej vode predovšetkým pre ľudí bez domova je zabezpečený na Slnečných jazerách – JUH (pri bývalej drevenej dedine)
 • Mesto tvorí databázu dobrovoľníkov, kontakt:  Sociálny útvar mesta Senec,  locziovag@senec.sk
 • Sociálny taxík je k dispozícii v obmedzenom režime. Objednáva sa deň dopredu na sociálnom útvare mesta mailom: banicovam@senec.sk, alebo telefonicky 02/2020 5145.
 • Ochranné rúška po ich zabezpečení  ich dostanú najskôr seniori.

Dezinfekcia prebehla aj vo všetkých mestských budovách a na verejných ihriskách, kde sa bude podľa potreby naďalej opakovať.

Obchody a prevádzky

Od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

 • predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
 • predajní drogérie,
 • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
 • predajní novín a tlačovín,
 • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
 • prevádzok telekomunikačných operátorov,
 • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
 • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 • prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb,
 • práčovní a čistiarní odevov,
 • taxislužieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
 • autoservisov, odťahových služieb a pneuservisov,
 • pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematóriá.

viac informácii tu

Okresný úrad

 • V zmysle nariadenia vlády bližšie informácie tu

AKTUÁLNE INFORMÁCIE „Koronavírus na Slovensku“ tu

INFOLINKA NÁRODNÉHO CENTRA ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ: 0800 221 234, e-mail:  novykoronavirus@uvzsr.sk 

 

 

ŠKOLSKÝ DVOR, PLOT, FAKTY

➡️ Dňa 24.01.2017 vydáva Stavebný úrad v Senci územné rozhodnutie pre firmu Kvalstav, s.r.o. vo veci výstavby súboru rodinných domov, podpísané primátorom Ing. Karolom Kválom, ktorý je zároveň aj jediný spoločník tejto firmy. V celom územnom konaní si úrad BSK, pod vedením župana Pavla Freša a vicežupanky Gabrielly Németh neuplatnil ani jednu pripomienku.
➡️ Pred voľbami do VÚC na jeseň 2017 sa do jedného politického tábora spojili kandidát na župana Juraj Droba a vtedajšia vicežupanka Gabriella Németh. Obidvaja podporovaní aj vtedajším vedením mesta. Napriek monumentálnej kampani pani vicežupanky sa poslankyňou stala Mária Hudáková. Županom sa stal Juraj Droba.
➡️ Neskôr naše OZ dáva do pozornosti verejnosti, že pozemky v areáli SOŠ, na ktorých je školský dvor sa začali parcelovať. Zaslúžili sme si za to žalobu od vtedajšieho primátora a firmy Kvalstav, s.r.o.
➡️ Šíria sa klamstvá, najmä pred voľbami, že tie pozemky sú orná pôda (ani podľa katastra a listu vlastníctva to orná pôda nie je, ale ostatná plocha), že pozemky škola žiadnym spôsobom nevyužíva. A zároveň tvrdenie, že ich škola užíva, ale bezplatne. Vyberte si sami z týchto protichodných tvrdení. Rodičia, deti, učitelia, dokonca aj mama viceprimátora mesta Senec vedia, aká je skutočná pravda. Všetky 3 školy túto jedinú zeleň s tieňom stromov využívajú.
➡️ Prichádzajú komunálne voľby v novembri 2018. Pán župan Juraj Droba otvorene podporuje kandidatúru vtedajšieho viceprimátora a zoskupenie kandidátov okolo bývalého primátora.
➡️ Poslankyňa BSK Mária Hudáková medzitým jedná na úrade BSK a snaží sa presvedčiť BSK, aby tieto pozemky školského dvora BSK od firmy Kvalstav, s.r.o. odkúpil. Úrad BSK o tom odmieta jednať, materiál odmieta posunúť na rokovanie komisií a zastupiteľstva BSK. Úrad BSK v súlade s tvrdením firmy Kvalstav, s.r.o. opakuje, doslova, a dokonca ešte aj v pondelok 26.08.2019: „Pozemky spol. Kvalstav sú síce súčasťou areálu, avšak túto časť škola žiadnym spôsobom nevyužíva“. Dokonca úrad tvrdí aj, „nehovoriac o minimálnej pravdepodobnosti, že bude zo strany vlastníka ochota tieto pozemky odpredať“.
➡️ Jeden pozemok, nachádzajúci sa pod časťou futbalového ihriska ale vlastní niekto iný – pán Alexander Matlák. Alexander Matlák, ktorý je známy s kauzy Nórskych fondov, ktoré boli použité na výstavbu športového areálu v SOŠ na Kysuckej. Alexander Matlák chce svoj pozemok predať BSK, ale za cenu 3-krát vyššiu, než je znalecký posudok. Píše na BSK, že si ten pozemok oplotí, ak to BSK od neho nekúpi. BSK v decembri 2018 „našlo“ riešenie, riešenie hodné 90-tych rokov – napísali firme Kvalstav, s.r.o., nech Kvalstav odkúpi od Alexandra Matláka tento pozemok a potom ho prevedie na BSK za symbolické 1 euro. Týmto prevodom podmienil BSK vydanie súhlasu pre Kvalstav vo veci vybudovania vodovodu a dažďovej kanalizácie na pozemku BSK.
➡️ Najväčšou záhadou je prečo si BSK neuplatnil zákonné vecné bremeno na pozemkoch firmy Kvalstav s.r.o. Na pozemkoch sa nachádza stavba plota. Táto stavba sa do listu vlastníctva nezapisuje, napriek tomu je v katastrálnej mape ako plot zakreslená. Podľa § 4 ods. 1 zákona 66/2009 Z.z. vzniká v takom prípade vecné bremeno zo zákona v prospech BSK.
➡️ Poslankyňa BSK Mária Hudáková sa aj včera stretla so županom Jurajom Drobom, aby túto záležitosť znovu otvorili. Uvidíme, kde a ako to všetko skončí.

Budeme vás ďalej informovať.

Záhadou ostáva, aké kroky urobilo vedenie mesta Senec a Gabriella Németh, poradkyňa Juraja Drobu na úrade BSK.

P.S.: všetko toto sú fakty, ktoré vieme kedykoľvek písomne doložiť.

Dotazník spokojnosti s novinami Senčan

Milí Senčania,

naše mestské noviny si v roku 2020 pripomenú 30. výročie svojho vzniku. Je to istotne najlepšie príležitosť na to, aby prešli redizajnom.

Redakčná rada pod vedením Moniky Macháčkovej pripravila podklady na vyhlásenie súťaže pre grafikov a dizajnérov na novú podobu novín.

Radi by sme vedeli, čo si myslíte o seneckých novinách vy. Prinášame vám krátky dotazník, v ktorom môžete vyjadriť svoje názory. Jeho vyplnenie vám zaberie dve minútky, a my vďaka tomu získame cenné odpovede.

Vyplniť ho môžete do 20. septembra 2019.

Vyplňte dotazník online