O ROZPOČTE, KOMISIÁCH A ODPADOCH

 

My, poslankyne a poslanci najväčšieho poslaneckého klubu v mestskom zastupiteľstve, OZ MOJE MESTO, sme nezaháľali ani cez vianočné sviatky a pripravovali sme nový rozpočet mesta Senec na roky 2019 až 2021. Vedenie mesta, na čele s primátorom, do dnešného dňa neiniciovalo žiadne stretnutie predsedov poslaneckých klubov k rozpočtu mesta Senec. Preto za poslanecký klub OZ MOJE MESTO pani Mária Hudáková včera odovzdala a odprezentovala pani prednotke Mestského úradu návrh rozpočtu mesta Senec. V návrhu sú priority, ktoré sme pred voľbami aj po voľbách sľúbili občanom nášho mesta presadzovať. Ako vidíte, berieme tému rozpočtu mesta úplne vážne.

Odmietame strašenie, šírenie nezmyslov, brania si „rukojemníkov“ a citové vydieranie, ktoré v súvislosti s rozpočtovým provizóriom šíri vedenie mesta Senec. Väčšie samosprávy než Senec sú momentálne v rozpočtovom provizóriu – napr. Pezinok, Trenčín, bratislavské mestské časti – ale nikto nepoužíva takýto štýl jednania s poslancami zastupiteľstiev. Ešte raz opakujeme, v súvislosti s rozpočtom mesta vedenie mesta nevyvinulo žiadnu aktivitu smerom k poslaneckým klubom.

‼️Pozorne sledujeme situáciu, ktorá vznikla prijatím nových pravidel nakladania s odpadom a nového systému poplatkov za odpad. Ako prvý krok sme navrhli dodatok k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a navrhli sme vyňať osamelo žijúcich dôchodcov v rodinných domoch zo systému množstevného zberu. Výsledkom tejto zmeny bude, že osamelo žijúci dôchodcovia budú za odpad platiť tak ako doteraz (asi 23 eur) a nie podľa platného VZN (asi 43 eur).

‼️Takisto prebiehajú rokovania poslaneckých klubov o zložení mestskej rady, komisiách pri mestskom zastupiteľstve a iných orgánoch mesta. Mesto už takmer 2 mesiace tieto orgány nemá. Presadzujeme pomerný princíp zastúpenia v mestskej rade a komisiách a trváme na tom, aby členmi komisií boli odborníci. Veríme, že do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva dôjde k dohode poslaneckých klubov.

Vaše poslankyne a poslanci mestského zastupiteľstva z klubu OZ MOJE MESTO

Mesto pre developerov (návrh rozpočtu)

V návrhu rozpočtu mesta Senec na najbližšie 4 roky by ste darmo hľadali rekonštrukciu polikliniky, alebo výstavbu nájomných bytov pre učiteľov. O športovej hale, novej škôlke v Tehelni, novej škole ani nehovoriac.

Mesto najbližšie 3 roky plánuje tieto 3 hlavné projekty:

➡️1,5 mil. EUR na rozšírenie čističky odpadových vôd z peňazí Mesta, resp. úver. Náš návrh je vybudovať spolu s Veľkým Bielom kanalizáciu do Bernolákova, odtiaľ už vedie kanalizácia do ČOV Vrakuňa. Problém Senca je kapacita ČOV v letnej turistickej sezóne, práve v letných mesiacoch je prítok do ČOV Vrakuňa nižší o 25%, hlavne kvôli prázdninám na stredných a vysokých školách.

➡️1,5 mil. EUR na rozšírenie Metského úradu z vlastných zdrojov.

➡️0,5 mil. EUR na vodovod v časti Sv. Martin z vlastných zdrojov.

🍀Sme presvedčení, že tieto peniaze sa dajú využiť lepšie!🍀

🚸 o 3 roky už podľa našich prepočtov nebude stačiť kapacita základných škôl (napriek novej ZŠ Kysucká). Podľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Senec bude potrebné do konca roka 2028 vybudovať 34 nových tried!
🚸 o 3 roky bude chýbať asi 100 miest v materských školách Podľa PHSR bude potrebné do konca roka 2028 vybudovať 13 nových tried!
⛹️‍♀️telocvične v základných školách už nemajú kapacitu pre toľké množstvo tried a žiakov.

Programové priority poslaneckého klubu OZ Moje Mesto na volebné obdobie 2018-2022

Na výzvu zvoleného primátora Ing. Dušana Badinského sme v stredu 21.11.2018 doručili nasledovné programové priority na najbližšie 4 roky:

1️⃣ Územný plán mesta  – jeho prijatie najneskôr do prvej polovice r. 2020, s podmienkou spracovania Generelu dopravy – statickej, dynamickej a alternatívnej

2️⃣ Poliklinika  – vyhlásenie architektonickej súťaže, prípadne oslovenie viacerých architektov na dodanie návrhu; vydanie územného rozhodnutia (UR) a stavebného povolenia (SP); vyhlásenie verejného obstarávania (VO) a začiatok výstavby v r.2020; spolu s riešením dočasného presunu ambulancií

3️⃣ Nová materské škola  – vyhlásenie architektonickej súťaže, príp. oslovenie architektov, vydanie UR a SP; začiatok výstavby koniec r.2019, prípadne prvá polovica 2020

4️⃣ Nová základná škola  – zakúpenie, prípadne získanie pozemku od developerov

5️⃣ Výstavba športového areálu s multifunkčnou športovou halou pri piatom jazere  – vyhlásenie arch súťaže; vydanie ÚR a SP; vyhlásenie VO a začiatok výstavby v r.2021

6️⃣ Výstavba záchytných parkovísk integrovanej dopravy pri železničnej a autobusovej stanici  – v spolupráci s BSK a Železnicami SR

7️⃣ Zakúpenie pozemku na výstavbu a rozšírenie zariadenia pre seniorov 

8️⃣ Vypracovanie manuálu pre developerské spoločnosti so stanovenými podmienkami, ktoré musia byť splnené, aby mohla byť infraštruktúra prenesená na mesto  – zadefinovať parametre ciest, chodníkov, kanalizácie, osvetlenia, dodržiavanie protipovodňových opatrení podľa Generelu protipovodňových opatrení a dažďovej kanalizácie, a iné

9️⃣ Finančný audit a audit zmluvných vzťahov  – zaviesť kontrolné mechanizmy nakladania s finančnými prostriedkami mesta v duchu princípov “hodnota za peniaze“, s cieľom zvýšiť transparentnosť a efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami a to:

➡️ audit finančného hospodárenia, preveriť efektivitu nákupov tovarov a služieb bez súťaže, s nízkou hodnotou, tzv. priamym zadaním, zverejňovať ich, zverejňovať ich vyhodnotenie, nedeliť zákazky na menšie do 5000,- eur a obchádzať tak verejné obstarávanie
➡️ zaviesť systém kontroly čerpania dotácií mesta a zverejňovanie ich vyúčtovania na webovej stránke mesta
➡️ v prípade zistenia neefektívneho vynakladania finančných prostriedkov mesta ukončiť tieto dodávateľské i zmluvné vzťahy