Petícia za čisté ovzdušie bez zápachu

smrad v meste

P E T Í C I A

OBČANOV MESTA SENEC A OKOLITÝCH OBCÍ ZA ČISTÉ OVZDUŠIE BEZ ZÁPACHU

My, nižšie podpísaní obyvatelia mesta Senec a susediacich obcí sa na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov obraciame na MZ a primátora mesta Senec Ing. Karola Kvála s požiadavkou o čisté ovzdušie bez zápachu v meste Senec a jeho okolí.

Od istého času zaznamenávame pravidelne najmä v ranných a večerných hodinách v meste Senec nepríjemný zápach, ktorý sa šíri zo severu od Červeného Majera. Zápach sa zintenzívňuje a počas teplých jesenných večerov je neznesiteľný. Máme vážnu obavu o svoje zdravie a zdravie našich detí. Komfort bývania v najviac zasiahnutých častiach je značne znížený. Večer sa nedá vetrať, čistá bielizeň na balkónoch nasiakne zápachom.

Žiadame preto primátora mesta Senec, aby túto situáciu bezodkladne riešil a zabezpečil zastavenie zamorovania ovzdušia v Senci a jeho blízkeho okolia týmto zápachom. Je ho intenzívne cítiť už na diaľnici kde „víta“ všetkých, ktorí vchádzajú po 17:00 do mesta. Žiadame, aby bol urýchlene identifikovaný pôvodca zápachu, vyhotovené merania zamorenia ovzdušia certifikovanou spoločnosťou, vyhotovené merania obsahu znečisťujúcich látok v ovzduší, urýchlene prevedené nápravné opatrenia smerujúce k neutralizovaniu a zastaveniu tvorby zápachu a zamedzeniu opakovania tejto situácie. V tejto súvislosti, žiadame o vykonanie kontrolných meraní spodných vôd, či látky spôsobujúce zápach a iné látky unikajúce od pôvodcu nezamorujú okolie, pôdu a spodné vody, ktoré vďaka štrkovému podložiu mesta prúdia všetkými smermi. Nakoľko sa nachádzame v bezprostrednej blízkosti Žitného ostrova, zamorenie spodných vôd by malo enormné následky pre všetkých. Zamorenie ovzdušia zápachom či nebodaj spodných vôd priamo ohrozuje dobré meno Senca ako obľúbeného rekreačného strediska.

Petičný výbor :

Jana Turanská, Kollárova 5, 903 01 Senec,………………………………………………………………..

Martina Valachová, Pivničná 30, 903 01 Senec, ……………………………………………………….

Ing. Rastislav Kysel, Pezinská 49, 903 01 Senec,………………………………………………………

PeadDr. Samuel Roško, J. Farkaša 13, 903 01 Senec,…………………………………………………

Ing. Rastislav Kysel, Pezinská 49, 903 01 Senec,………………………………………………………

Ing. Mária Leginusová, Lúčna 8, 90024 Veľký Biel,…………………………………………………..

Osoba určená pre zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy :

Jana Turanská, Kollárova 5, 903 01 Senec,………………………………………………………………..

Počet hárkov petície:………………………………………………………………………………………………….

Petičný hárok na stiahnutie: Peticia za mesto bez zápachu-1 stačí vytlačiť, podpísať a odovzdať p. Turanskej.
Zápach sa prejednával aj na Zastupiteľstve mesta Senec posledný bod rôzne

Petícia občanov mesta Senec za riešenie protipovodňových opatrení

P E T Í C I A

OBČANOV MESTA SENEC ZA KOMPLEXNÉ A DôSLEDNÉ PROTIPOVODŇOVÉ   ZABEZPEČENIE VŠETKÝCH ČASTÍ MESTA SENEC ZÁVäZNOU ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU

My, nižšie podpísaní obyvatelia mesta Senec a priľahlých obcí sa na základe čl.27 Ústavy SR a zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov obraciame na MZ a primátora mesta Senec Ing. Karola Kvála s požiadavkou o komplexné a dôsledné protipovodňové zabezpečenie všetkých častí mesta Senec záväznou územnoplánovacou dokumentáciou.

Tohto roku sme zaznamenali ďalšie mimoriadne horúce zrážkovo chudobné leto keď na jeho sklonku prišli extrémne dažde, ktoré prekonali rekord z júla 1999. Periodicita extrémnych zrážok sa skracuje a ich výdatnosť a ničivá sila sa zväčšuje a ohrozené časti mesta sa dostali do kategórie miest ohrozených povodňami s veľkou pravdepodobnosťou výskytu.          

Mesto Senec má platný územný plán z roku 1993, ktorý je už nevyhovujúci vzhľadom na to, že komplexne svojho času nemohol posúdiť situáciu nových lokalít. Tieto nové lokality sú v zásade odsúhlasované čiastkovo ako dodatky k ÚP a stráca sa komplexný pohľad trvalo udržateľného rozvoja mesta. Tento nekoncepčný prístup sa prejavil mimo iného aj v znefunkčnení dažďovej kanalizácie a odvádzaní dažďových vôd. Nové lokality sa prílepkovo napájajú na stávajúcu sieť, ktorá nie je dostatočne dimenzovaná pre tieto nové lokality a postráda koncepciu protipovodňových opatrení.

Mesto Senec a jeho blízke okolie je charakteristické tým, že nemá tečúci potok. Konfigurácia terénu však na sprašovom kopci vytvorila tzv. suché potoky, v ktorých periodicky tečie voda z prívalových dažďov a jarných vôd, na ktoré sa pri výstavbe neprihliadalo. Preto žiadame, aby celá koncepcia vodohospodárskej situácie mesta vychádzala z princípu, „kde voda padne tam sa musí zadržať“ v čo najväčšej miere .

Žiadame vytvoriť systém retenčných nádrží a poldrov. Retenčná nádrž je potrebná na zachytenie dažďovej vody z priekop severného cestného obchvatu mesta z Trnavskej na Pezinskú cestu, ktorú odporúčame lokalizovať v prirodzenej depresii v poli za kruhovým objazdom smerom k Veľkému Bielu a hasičskej stanici a zachytávať v nej vodu aj z jestvujúcich areálov logistického centra. Nové plochy a objekty v logistických centrách musia mať vlastné retenčné nádrže. Vodu z priľahlého kopca Stará Hora nad sídliskom Za Štiftom navrhujeme zachytiť v dvoch retenčných nádržiach, alebo poldroch, jedna by mala byť v juhozápadnej časti na úpätí nad príjazdovou cestou na sídlisko. Druhá v závode starej tehelne na východ od brány záhradkárskej osady.  Spolu s existujúcim jazerom v hlinisku by mali zadržať aj veľké vody vznikajúcej novej obytnej štvrte v tehelni. Toto jestvujúce jazierko v hlinisku je nevyhnutné zachovať a zväčšiť jeho retenčnú schopnosť zväčšením a vymedzením zátopového priestoru tak, aby zachytávalo aj vodu z priľahlého kopca. Týmto sa zabráni zatápaniu cesty do Svätého Martina a cesty na Trnavu.

Žiadame prehodnotiť hustotu novej zástavby na svahoch kopca Vinohrady. Je tu potrebné vyčleniť priestor pre väčšie a menšie vodohospodárske objekty, komplexne riešiť trasovanie miestnych ciest opatrených vodnými priekopami, kalovými jamami a zvodnicami. Všetko kombinovať s väčšími sacími plochami zelene slúžiacimi aj ako verejná parková zeleň. Pri odvádzaní vody rešpektovať suché potoky a erozívne ryhy. Zväčšiť plochu zelene s vysokou vsakovacou a transpiračnou schopnosťou, zdržiavať dažďovú vodu v poldroch a odviesť redukované  vody tak, aby neohrozovali nižšie položené časti mesta.

Žiadame zamedziť a odkaliť voľne tečúcu vodu z kopca Vinohrady odkaľovacími šachtami. Prečistiť vpusty a zanesené kanály dažďovej kanalizácie, prehodnotiť jej dimenzie a podľa potreby rekonštruovať.

Žiadame , aby voda z priľahlého kopca Stará Hora a ďalších nových priľahlých oblastí nebola zvedená do jazera Kὅvécstó, ktoré je kapacitne preťažené a pri vyšších zrážkach neplní svoju funkciu naopak sa stáva povodňovou hrozbou pre sídlisko Za Štiftom a okolitú štvrť, v ktorej svojou zdutou hladinou následne niekoľko dní vyteká z vpustov a tečie povrchom do záhrad, dvorov, vytápa šachty a pivnice. Ak nemajú narastať škody z povodní v tejto časti mesta nesmú byť do jazera zvedené ďalšie vody z nových oblastí. Odkopaním častí terajších brehov vo výške ±0 priemernej výšky hladiny by vznikla malá rezerva na zachytenie ešte väčších vôd, ktoré by zlepšili súčasný stav. Účinnejšie, ale technicky a finančne náročnejšie by bolo  odvedenie prebytočnej vody z jazera novovybudovaným kanálom do hlavného kanála ústiaceho do Čiernej vody.  

Žiadame vytvoriť systém hlbokých priekop pod sprašovým kopcom Vinohrady, ktoré by boli podľa konfigurácie terénu zvedené do primeranej retenčnej nádrže a tak predísť zaplavovaniu a podmývaniu komunikácie do Sv. Martina a jej zanášaniu bahnom.

Žiadame mesto Senec, aby pri stavebných povoleniach všetkých vodohospodárskych stavieb a nových lokalít bralo v úvahu maximálne denné zrážky, nie priemerné ročné zrážky. Tento prezieravý prístup zabezpečí, že súčasní obyvatelia Senca nebudú každoročne  doplácať na výstavbu v nových lokalitách zaplavenými nehnuteľnosťami a znehodnoteným majetkom.

 

Petičný výbor :

Ing. Ján Maglocký, Trnavská 13, 903 01 Senec ………………………………………….

Ing. Rastilav Kysel, Pezinská 9, 903 01 Senec ……………………………………………

Vojtech Mučka, Bratislavská 11, Senec………………………………………………………..

Jana Turanská, Kolárova 5, 903 01 Senec, ………………………………………………….

Martina Valachová, Pivničná 30, 903 01 Senec, ………………………………………..

Osoba určená pre zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy :

Ing. Ján Maglocký, Trnavská 13, 903 01 Senec ………………………………………….

 Petičný hárok na stiahnutie: Peticia Vodohospodarska situacia SC stačí vytlačiť, podpísať a odovzdať p. Turanskej.

 

Zápis z prejednávania petície

Petícia za vyhlásenie územia Martinský les za chránený areál

P E T Í C I A: ZA  BEZODKLADNÉ VYHLÁSENIE ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU MARTINSKÝ LES ZA CHRÁNENÝ AREÁL

Petícia je už uzatvorená celkovo ju podporilo 1310 ľudí – ĎAKUJEME

 My, nižšie podpísaní obyvatelia mesta Senec, priľahlých obcí a občania Slovenskej republiky sa na základe čl.27 Ústavy SR a zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov obraciame sa na ministra životného prostredia SR Ing. Petra Žigu, PhD. a MŽP SR požiadavkou o bezodkladné vyhlásenie územia európskeho významu MARTINSKÝ LES za chránený areál.

Mesto Senec je prosperujúcim mestom zaznamenávajúcim obrovský rast a rozmach. V jeho katastri sa nachádza vzácne územie – regionálne biocentrum Martinský les, ktorý je zároveň aj územím zaradeným do siete chránených lokalít NATURA 2000 ( MŽP SR, 2004 ). Tento les predstavuje vzácne zvyšky karpatských a panónskych dubovo-hrabových, eurosibírskych lesov na spraši a piesku a panónsko-balkánskych cerových lesov, ktoré sú domovom početných ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Na jeho vysokú ekosozologickú hodnotu, neopakovateľnú biodiverzitu niekoľkých tisíc druhov živočíchov a rastlín a významnú ekostabilizačnú úlohu v krajine poukazujú vo svojich publikáciách už dlhé roky významní slovenskí prírodovedci (napr. doc. Štefan Maglocký, Prof. Peter Fedor, Dr. Jana Ružičková, Dr. Ľubomír Vidlička). V tejto súvislosti je pre obyvateľov seneckého okresu nepochopiteľný fakt, že okres Senec nemá žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené územie, žiaden chránený areál, žiadnu prírodnú rezerváciu, žiadnu prírodnú pamiatku, ani žiadny chránený krajinný prvok, na rozdiel od iných okresov kde sa pýšia niekoľkými desiatkami takýchto lokalít.

Spolu so Šenkvickým hájom predstavuje územie Martinského lesa významný prvok Regionálneho územného systému ekologickej stability Bratislava – vidiek ( Staníková a kol. 1993, Aurex 2008 ). Podľa tohto územného systému ekologickej stability ( ÚSES ) je celý komplex Martinského lesa vrátane priľahlej poľnohospodárskej pôdy , poľných ciest, priekop, trvalou vegetáciou porastených medzí, stromov solitérov, uznaný ako Biocentrum regionálneho významu prepojené s regionálnymi biokoridormi.  V súčasnosti schválené a vystavané logistické centrá, výstavba obytných a priemyselných zón na hranici tohto územia, odvodňovanie územia, regionálna skládka odpadov, cesty, diaľnica či poľnohospodárska činnosť vedie k jeho rozdrobovaniu a nevratnému zániku a strate jeho ekostabilizačnej funkcie. ( viď. mapa Ružičková, 2003 .) Už teraz pozorujeme ako tieto činnosti svojimi synergickými účinkami do značnej miery poškodzujú funkciu prvkov ekologickej stability daného územia. Vysušovanie územia, prehrievanie lokality a zmeny mikroklimatických  podmienok okolia Senca sme mali možnosť pocítiť toto leto keď po dlhotrvajúcom kontinuálnom období sucha prišli prívalové dažde sprevádzané záplavami a eróziou.

Žiadame v najbližšom termíne o schválenie vyhlášky na vyhlásenie chráneného areálu Martinský les, v záujme zachovania tohto vzácneho územia a v neposlednom rade mikroklímy priľahlého územia aj pre budúce generácie. Žiadame štátne orgány ochrany prírody, aby zabezpečili celistvosť tohto chráneného územia a zabránili jeho fragmentácii a nevratnému poškodzovaniu lokality developerskými aktivitami. Preto považujeme dôslednú ochranu Martinského lesa za neodkladnú, prioritnú a urgentnú.

Petičný výbor :

Jana Turanská, Senec

Ing. Ján Maglocký, Trnavská 13, Senec

RNDr. Jana Ružičková, Bratislava

Anton Škorvaga, Senec

Ing. Mária Hudáková, Senec

Osoba určená pre zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy :

Jana Turanská, Senec                                                                            Počet hárkov petície

Petícia za záchranu lesa : http://www.peticie.com/peticia_za_vyhlasenie_uzemia_martinsky_les_za_chraneny_areal