05.09.2013 – Predložený a schválený – Návrh na online prenosy mesta Senec

Prešiel návrh na online prenosy na mestskom zastupiteľstve

Návrh na online prenosy a videoarchív zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senci

 

– Ing. Kvál – informoval, že p. poslankyňa Martina Valachová dala písomný návrh na prijatie nasledovného uznesenia

Zápisnica MsZ, 05.09.2013 Strana 19

– poslanci nie sú proti vyhotoveniu videozáznamu zo zasadnutia MsZ, aj napriek tomu, že mesto vyhotovuje zvukový záznam. K návrhu sa vyjadrila aj prítomná obyvateľka mesta, ktorá podporuje online prenosy zo zastupiteľstva, nakoľko ich občania sledujú a zaujíma ich to. Zvukový záznam si občania môžu vypočuť na www.senec.sk a videozáznam zo zastupiteľstva na www.zastupiteľstvo.sk. Na návrh p. poslanca Agárdyho sa doplnilo predkladané uznesenie a o tom poslanci hlasovali

Uznesenie MsZ

č. 106/2013

1. MsZ v Senci

prerokovalo návrh poslankyne MsZ p. Martiny Valachovej a OZ MOJE MESTO „Online prenosy a videoarchivácia zasadnutí MsZ v Senci“

2. MsZ v Senci

a) schvaľuje online prenosy a videoarchiváciu zo zasadnutí MsZ v Senci po vypracovaní technických a scénických podmienok videoprenosov, po zabezpečení financovania a po uskutočnení výberového konania

b) prípravou a organizačným zabezpečením videoprenosov mestské zastupiteľstvo poveruje Mestský úrad v Senci v spolupráci s komisiou rozvoja vzdelávania a kultúry

 

Hlasovanie:

 Za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

Postupnosť krokov:

20.06.2013 – TV prenos zo zastupiteľstva Senec – LINK
27.06.2013 – Žiadosť o TV prenosy MsZ
04.07.2013 – Odpoveď na žiadosť o TV prenosy MsZ
09.07. 2013 – List na odpoveď

05.09. 2013 – Schválenie online prenosov

úvodná strana