12.08.2015 – Časový nesúlad

12.08.2015 Časový nesúlad Zmluva na rekonštrukciu ZŠ Mlynská

Mesto Senec podpísalo zmluvu o dielo so spoločnosťou CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02
s predmetom zmluvy „NADSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A PRÍSTAVBA ZBOROVNE A JEDÁLNE Základná
škola, Mlynská 50, 903 01 Senec, pare. č. 1564,1567/1″ za celkovú cenu diela 1 096 783 eur dňa
11.6.2015. Toho času však ste mal mandát MsZ len na sumu 864 180,- eur prijatú uznesením MsZ
mestského rozpočtu na rok 2015. Suma bola navýšená až 25.6.2015 uznesením MsZ o zmene
rozpočtu. Podobne do ceny diela sa zahŕňa aj cena podľa MANDÁTNEJ ZMLUVY č. 03/2015 zo dňa
16.6.2015 so spoločnosťou STRAW building, s.r.o., P. Pázmáňa 50/17, 927 01 Šaľa, na technický a
autorský dozor vo výške 6240,- eur. Žiadam o vysvetlenie z akých prostriedkov bude uhradená táto
služba, keďže hoci zmluva bola opäť podpísaná pred odsúhlasením zmeny rozpočtu MsZ dňa
25.6.2015 a ani sa nenachádza v tejto zmene rozpočtu.

Autor: Ing. Mária Hudáková