Výsledkom piatkového stretnutia starostov a primátorov v Hoteli Senec, ktoré hostila firma AVE, je výzva (na obrázku) ministerstvu ŽP (aj s niekoľkými gramatickými chybami), kde senecký primátor a ostatní starostovia obviňujú aktivistov za to, že sa na skládke momentálne nemôže ukladať odpad. Aktivistov, ktorí len žiadali dodržanie zákonov Európskej únie a tohto štátu. Asi si pán primátor nespomenul, že rozšírenie skládky podmienil tým, že bude dodržaný zákon o odpadoch a zákon o integrovanom povoľovaní (na obrázku). To sa teraz deje, dodržiava sa zákon. Inšpekcia životného prostredia prerušila konanie (na obrázku) na základe výsledkov vlastného monitoringu skládkových plynov (toto bola požiadavka našeho OZ v konaní, sme „vinní“). Keby niekto z mesta na to ústne pojednávanie prišiel, možno by sa pod takú výzvu nepodpísal. Mimochodom, merania skládkových plynov, preukázali niekoľkonásobný nárast tvorby všetkých zložiek skládkových plynov v porovnaní s meraniami, ktoré v rokoch 2018 a 2019 objednávala spoločnosť AVE.Čo je ale na tej výzve veľmi nebezpečné, je, že signatári žiadajú obmedziť práva verejnosti v konaniach o životnom prostredí, čo by už hraničilo s porušením práva Európskej únie.Na záver ešte 2 body zo záverečného stanoviska k novému Územného plánu mesta Senec z posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré konečne, po takmer 4 rokoch, Okresný úrad v Senci vydal:

❗️

nerozširovať súčasné územie reprezentujúce regionálnu skládku komunálneho odpadu, nároky súvisiace so zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadu zamerať v oveľa väčšom rozsahu na triedenie a spracovanie odpadov v súlade s environmentálnou politikou mesta Senec (pozn. OZ: keby sme nejakú vôbec mali)

❗️

plocha skládky sa kontaktne dotýka Martinského lesa (2. stupeň územnej ochrany) a už v súčasnosti zasahuje 50 m ochranné pásmo lesa až do územia skládky.

❗️

Takže vážení, nie aktivisti, ale tí, ktorí povolili skládku v ochrannom pásme lesa sú zodpovední. A kto tu doteraz vládol? Sú skutočne „vinní“ aktivisti?


>