Interpelácie

otazkyInterpelácia – kvalifikovaná otázka alebo žiadanie vysvetlenia poslanca MsZ, ktoré sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení MsZ, pôsobnosti MsÚ a právnických osôb založených alebo zriadených mestom. Poslanec z otázky verejného záujmu môžer urobiť predmet rozpravy.

15.01. 2015 – Termálny vrt

15.01.2015 – Parkovisko AB Centrum

23.04.2015 – Prenájom MsKS pre ZŠ bezodplatne

23.04.2015 Urbanistická štúdia zóny Slnečné jazerá a Hlboké jazero

12.08.2015 – Sledovanie a použitie účelový prostriedkov z rozpočtu mesta

12.08.2015 – Časový nesúlad Zmluva rekonštrukcia ZŠ Mlynská