Pred niekoľkými mesiacmi sa na Ministerstve životného prostredia začalo konanie o posúdení vplyvov na životné prostredie (tkz. veľká EIA) vo veci navýšenia kapacity seneckej skládky o ďalších 220 000 m3, výstavbu kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov. Spolu s členmi občianskej iniciatívi Senčania vs. zápach v meste sme sa do konania prihlásili a vzniesli niekoľko pripomienok a návrhov (ostatné spolky a poslanci sa do konania neprihlásili). Keď nám v decembri bol zaslaný návrh rozsahu hodnotenia vplyvov, ostali sme v šoku. To bola len taká „prechádzka rajskou zahradou“, ale určite nie veľká EIA, ktorá mala dôkladne posúdiť vplyvy skládky na životné prostredie a zdravie. Ešte v decembri sme si vyžiadali podklady zo spisu a zistili sme, že v návrhu rozsahu hodnotenia boli niektoré stanoviská dotknutých orgánov (napr. Štátnej ochrany prírody a RÚVZ) pozmenené, resp. neúplné. Opäť sme podali pripomienky k návrhu rozsahu hodnotenia, kde sme žiadali nápravu, ale aj nové body do rozsahu. Tak sa nám napríklad podarilo, že v rozsahu hodnotenia sa dostal aj bod, že „navrhovaná činnosť“ musí byť v súlade s pripravovaným Územným plánom mesta Senec. V podstate, takmer všetky naše pripomienky boli akceptované a dnes je definitívne rozsah hodnotenia zverejnený a záväzný. Držte nám prsty.Toto sú najdôležitejšie body, ktoré sa budú posudzovať:

❗️

vplyv realizovanej a navrhovanej činnosti na zdravie obyvateľov.

❗️

vplyv hluku prevádzky a dopravy na najbližšiu obytnú zástavbu.

❗️

vplyv na Martinský les.

❗️

súlad navrhovanej činnosti s platným územným plánom mesta Senec a so strategickým dokumentom „Územný plán mesta Senec–koncept“.

❗️

rozptylová štúdia (zápach).

❗️

či má vôbec zmysel a opodstatnenie skládku rozširovať (veľmi dôležitý bod).Celý rozsah hodnotenia EIA: https://www.senec.sk/…/54615f75-64c6-4471-9f19…


>