Interpelácia: Termálny vrt

15.01.2015 – Termálny vrt

V koncepte ÚP sa nechádza strohá zmienka o termálnom vrte vo vlastníctve mesta Senec. Ďalej
v socioekonomickej analýze mesta Senec 2012 sa zase píše : „V riešenom území sa nachádzajú dva
vrty s geotermickými meraniami, a to vrt SE-1Senec a vrt BS-1 Senec.“
Prosím o následovné informácie a odpovede na otázky :
Kedy mesto Senec respektíve iný subjekt stavby – termálny vrt vybudovalo, aká bola jeho
nadobúdacia cena, ktorou bol zaradený do majetku mesta a aká je jeho zostatková cena
k 31.12.2014.
Aké zariadenia sú súčasťou vrtov a či sú situované na tom istom mieste ako vrty. Na akých číslach
parciel sa tieto vrty a zariadenia nachádzajú.
Aké má mesto ročné príjmy z týchto vrtov a komu ich prenajíma na základe akých zmlúv ( žiadam
predložiť kópie zmluv ).
V čase dokončenia stavieb termálnych vrtov a zariadení boli na pozemku v koho vlastníctve a na
pozemku vo vlastníctve koho sa stavby a zariadenia nachádzajú v súčasnosti.
Uveďte parametre vrtov výdatnosť, teplotu, zloženie vody a ďalšie relevatné informácie.
Aký je ročný príjem z vrtov a aké sú náklady na ich údržbu a prevádzku. Boli od spustenia do
prevádzky na vrtoch a ich zariadeniach urobené stavebné úpravy a veľká údržba či zhodnotenie?
Kedy a aké.
Prosím na uvedené otázky odpovedzte MsZ 15.1.2015 a odpoveď poskytnite aj písomne.