Ako je to s bezpečnosťou skládky odpadov Senec – Červený majer?_mg_7339-2
V januári 2016 vypracovala firma GEO – Komárno s.r.o. správu: „Hydrochemické zhodnotenie vplyvu skládky odpadov Senec – Červený majer – 3. etapa na kvalitu podzemných vôd za IV.Q 2015 a zároveň aj za kalendárny rok 2015“
Na základe infozákona sme si vyžiadali správu, z ktorej Vám budeme citovať niektoré state.
Ako sa v správe píše, tieto monitorovacie práce sa robia hlavne kvôli tomu, aby sa zistil stav zaťaženia podzemných vôd, stupeň kontaminácie od vplyvu jestvujúcej skládky odpadov.
Aké sú výsledky analýz deklarované v tejto správe? 
Pre nás, členov OZ Moje Mesto a zároveň obyvateľov mesta Senec – zarážajúce. Pre väčšinové osadenstvo Mestského Zastupiteľstva, primátora mesta a mnohých členov komisií zrejme ide o banalitu, a preto súhlasia s rozširovaním skládky, ba dokonca niektorí sú za otvorenie ďalšej etapy.
V správe sa píše:
“ Zo stanovených ukazovateľov … boli prekročené:namerane_hodnoty

NEL (ropné látky):
– medzné koncentrácie vyžadujúce asanačný zásah v monit. vrte HSV-5
– medzné koncentrácie vyžadujúce asanačný zásah, ak je preukázané riziko migrácie znečistenia do okolia a možnosť poškodenia ďalších zložiek ŽP v monit. vrte HSV-3
Fenoly:
– medzné koncentrácie vyžadujúce asanačný zásah v monit. vrte HSV-3 a HSV-5
As (arzén):
– medzné koncentrácie vyžadujúce asanačný zásah, ak je preukázané riziko migrácie znečistenia do okolia a možnosť poškodenia ďalších zložiek ŽP v monit. vrte HSV-5
Ni (nikel):
– medzné koncentrácie vyžadujúce asanačný zásah, ak je preukázané riziko migrácie znečistenia do okolia a možnosť poškodenia ďalších zložiek ŽP v monit. vrte HSV-3 a HSV-5
Cr (chróm):
– medzné koncentrácie vyžadujúce asanačný zásah, ak je preukázané riziko migrácie znečistenia do okolia a možnosť poškodenia ďalších zložiek ŽP v monit. vrte HSV-3 a HSV-5

Pre povrchové vody boli prekročené nasledovné ukazovatele:
TOC     – v monit. vrtoch HSV-3 a HSV-5
Fenoly –  v monit. vrtoch HSV-3 a HSV-5
NEL     – v monit. vrtoch HSV-3 a HSV-5
Arzén   –  v monit. vrtoch HSV-5
Nikel    –  v monit. vrtoch HSV-3 a HSV-5
Meď     –  v monit. vrtoch HSV-3 a HSV-5
Chróm – v monit. vrtoch HSV-3 a HSV-5
Ortuť   – v monit. vrtoch HSV-5
Olovo   – v monit. vrtoch HSV-5
Prečo sa kontrolujú práve tieto látky a aký majú vplyv na naše zdravie?
NEL (ropné látky) – majú negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia a nepriaznivo vplývajú na živé organizmy.
Fenoly – a ich deriváty môžu mať vďaka svojim vlastnostiam negatívny vplyv na životné prostredie. Fenoly vykazujú akútnu toxicitu pre vodné živočíchy.
Organický uhlík – môže mať toxické účinky na nervový systém, poškodzovať pečeň a dokonca môže byť karcinogénny.
Arzén – patrí medzi najnebezpečnejšie toxické kovy, spája sa s rakovinou pľúc, spája sa s rizikom vzniku rakoviny krvi, pečene a kože.
Nikel – dokázaný karcinogén.
Chróm – patrí medzi všeobecne rozšírený a je podozrivý z toxických a karcinogénnych účinkov. Ukladá sa v kostiach, pečeni, svaloch a v mieche.
Meď – Kov podozrivý z embriotoxických účinkov. Ukladá sa v obličkách, pečeni, mozgu, v semenníkoch a srdci. Nadmerný príjem medi sa prejavuje neurologickými poruchami.
Ortuť – patrí medzi najnebezpečnejšie toxické kovy. Všetky formy ortuti sú vysoko toxické a každá z nich spôsobuje rôzne zdravotné problémy.

Olovo – jeho zlúčeniny majú mutagénne účinky a predpokladá sa aj súvislosť so vznikom zhubných nádorov pľúc a obličiek.

Vyberáme zo záveru správy:
„Výsledky monitorovania podzemných vôd z II-ho na IV. štvrťrok 2015 sa značne zhoršili.
… koncentrácia ropných látok (NEL) a fenolov z vrtov HSV-5 a HSV-3 už presahujú tzv. IT – intervečné kritérium.
….
V súvislosti s tým neustále upútame pozornosť najmä na nakladanie s priesakovými kvapalinami okolo priesakových nádrží, aby sa nerozlievali po teréne a do okolia pozorovacieho vrtu HSV-3, kde už približne od roku 2012 začíname evidovať negatívnu tendenciu v kvalite podzemných vôd, ktorá začína sledovať tendenciu vývoja chemizmu v priesakových kvapalinách.

…. predpokladáme, že sa tu stala nejaká havária s vyliatím priesakových kvapalín do okolitého terénu. „

Prečo sa primátor, ktorému vraj záleží na našom meste, nezaoberá návrhmi v správe, ktoré sú potrebné urobiť, aby došlo aspoň k čiastočnej náprave?
Je potrebné v okolí priesakovej nádrže 1. a 2. etapy urobiť nápravu, aby sa konečne zastavila cyklická dotácia kontaminácie podzemných vôd z povrchu terénu od pravidelného vyliatia priesakových kvapalín z nádrže
Nám záleží na zdravom životnom prostredí a preto sme za limitovanie množstva odpadu na skládke v Senci!

Ak Vám nie sú tieto údaje, ktoré sme tu uviedli ľahostajné podporte našu petíciu svojim podpisom.
Petícia na tlač

Petícia je aj v elektronickej forme. Petíciu môžete podpísať len 1x buď elektronicky alebo v papierovej forme. Podpísanie oboch foriem znamená pre nás komplikáciu, pretože váš hlas platí len 1x.

Elektronická verzia petície


>