Slovenská inšpekcia životného prostredia urobila v posledných týždňoch 2 kontroly na skládke v Senci. Našla porušenia a udeľovala aj pokuty.

❗️

Prevádzkovateľ vybudoval nový monitorovací vrt HSV 5 bez súhlasu inšpekcie.

❗️

Inšpektorát skontroloval okolie skládky v Martinskom lese bezprostredne za oplotením skládky. V lesnom poraste cca do vzdialenosti 20 m od plota skládky sa nachádzalo veľké množstvo plastového odpadu, ktorý bol zrejme naviaty z telesa skládky.

❗️

Na kamerovom zázname z 09.10.2020 bolo zaznamenané cisternové auto, ako čerpá priesakovú kvapalinu z akumulačnej nádrže a túto následne rozstrekuje na telese skládky. Ako vyplýva z Monitoringu podzemných vôd, ktorý dal urobiť inšpektorát na vlastné náklady, kvalita priesakovej kvapaliny nespĺňa parametre na to, aby mohla byť opätovne rozstrekovaná na plochu skládky (obsah chrómu prekračuje limit stanovený vo Vyhláške MŽP SR č. 382/2018).

❗️

Prevádzkovateľ nemonitoroval skládkové plyny zo všetkých schválených odplyňovacích šácht.

❗️

Monitoring podzemných vôd vykonávala pre prevádzkovateľa spoločnosť, ktorá na túto činnosť nemala v období od 01.11.2015 do 23.09.2019 geologické oprávnenie. Komplet protokoly z kontrol: https://www.enviroportal.sk/ipkz/prevadzka?id=707P.S.: Návrh na stavebnú uzáveru podľa predpokladov cez poslancov neprešiel. Ako však z úst prevádzkovateľa skládky zaznelo, je tu len pár, skutočne pár, ľudí, ktorí bojujú proti skládke, takže sa tým ani netreba nejako vážne zaoberať, keďže ostatní sú so skládkou v pohode.


>