V súvislosti so zavedením povinného zberu kuchynského odpadu sa zníži potreba vývozu zmesového odpadu. Na základe pilotných projektov v Senci sa od roku 2021 upraví interval vývozu zmesového odpadu v systéme množstevného zberu (rodinné domy) bez ohľadu na veľkosť nádoby (110-240 l) nasledovne:- vývoz 12-krát za rok pre 1-3 osoby- vývoz 26-krát za rok pre 4 a viac osôbPri bytových domoch sa takisto bude odpad z 1100 l kontajnerov vyvážať len raz za týždeň. Odporúčame správcom a dôverníkom bytových domov zvážiť, či sa im v tomto prípade neoplatí prejsť zo systému paušálneho na množstevný zber.Zmien bude viacero, stále majú občania ale aj právnické osoby možnosť pripomienkovať VZN, ktorými sa zavádza nový systém a interval zberu, ako aj VZN, ktorým sa upravuje cena za odpad v prípade množstevného zberu.


>