Autor: Jana Turanská

letterPred voľbami sú všetci ústretoví, prejavujú enormný záujem o ľudí, ktorý potom väčšine zvolených vydrží len dovtedy, kým si nesadnú na svoje posty, kde ich delegovali voliči. Veria, že dodržia to, čo sľúbili. Na sľuby sa však rýchlo zabúda a keď samospráva nekomunikuje s občanmi, potom zostáva už len jediná možnosť garantovaná ústavou – petícia.

Ako občianska aktivistka za Občianske združenie Top centrum podnikateliek som organizovala dve petície, týkajúce sa zdravotníckych služieb v Senci: Petíciu proti zrušeniu lekárskej pohotovostnej služby (mimochodom, poslancov to v roku 2008 vôbec nezaujímalo, túto tému na zastupiteľstve ani nespomenuli) a Petíciu za odkúpenie polikliniky mestom Senec.

Sme súčasné poslankyne (Jana Turanská a Martina Valachová) a na občianske aktivity sa musíme spoliehať aj v končiacom sa volebnom období, pretože inak sme nevedeli prinútiť poslancov a vedenie mesta, aby upriamili pozornosť na skutočné problémy ľudí. Neskôr z týchto aktivistov vzniklo Občianske združenie (Senec) Moje Mesto, ktoré v Senci pracuje v záujme občanov a vypracovalo množstvo podaní, pripomienkovaní rôznych konaní a zámerov i samotných petícií, ktoré za OZ väčšinou spracúvala Ing. Mária Hudáková. Boli to petície:

1. Petícia za rozhodnutie o chránenej časti krajiny,
2. Petícia za zmenu návrhu regulatívov pre lokality č. 26 a 27,
3. Petícia za komplexné riešenie komunikácií pre lokality č. 25 a 47,
4. Petícia za zapracovanie týchto požiadaviek do územného plánu,
5. Petícia za zákaz zriaďovania skládky nebezpečného odpadu, uskladňovania, zhodnocovania a spracovávania nebezpečného odpadu v meste Senec,
6. Petícia za zväčšenie kapacít materských škôl mesta Senec od šk. roku 2013/2014 minimálne o 100 miest,
7. Petícia občanov mesta Senec a okolitých obcí za čisté ovzdušie bez zápachu,
8. Petícia za bezodkladné vyhlásenie Martinského lesa za chránený areál európskeho významu,
9. Petícia občanov mesta Senec za komplexné a dôsledné protipovodňové zabezpečenie všetkých častí mesta záväznou územno-plánovacou dokumentáciou,
10. Petícia občanov mesta Senec a majiteľov nehnuteľností za nepovolenie výstavby čerpacej stanice PHM na Boldockej ceste.

Na októbrovom  zastupiteľstve sme v bode Informácia o dianí v meste za posledné obdobie požiadali o prerokovanie záverov petície proti čerpacej stanici na Boldockej. Našej požiadavke bolo vyhovené. Na zastupiteľstve k tejto petícii vystúpil aj pán Lacko, ktorý vytkol primátorovi Kválovi, že ho 5 rokov klamal a zavádzal. Primátor a väčšina prítomných poslancov samozrejme nesúhlasili a tvrdili si naďalej svoje.

Podávali sme aj početné pripomienky k regulatívom územného plánu, k odpadovému plánu BSK, odvolania k rozhodnutiam Inšpekcie životného prostredia, k prerokovaniam žiadostí na   nakladanie s nebezpečnými odpadmi v meste Senec, k výrubovým konaniam, k územným rozhodnutiam atď.

 

Ďaľšie informácie o petíciách nájdete  tu


>