Materké školy

“Do ktorej škôlky podať prihlášku pre naše dieťa? Do tej, ktorá je najbližšie? Alebo do tej, kde má kamarátov? Možno bude najlepšie voliť tú, kde poznáme učiteľky alebo riaditeľku. A možno do všetkých … snáď sa tak šance na prijatie zvýšia.”

Podobné otázky riešia každý rok mnohí rodičia. Oveľa ťažšie je však rozhodovanie, keď dieťa do škôlky neprijmú. Problematika nedostatočných kapacít materských a základných škôl trápi naše mesto podobne, ako aj veľa iných miest a obcí na slovensku.

Mesto Senec je zriaďovateľom štyroch slovenských materských škôl a jednej maďarskej. Dohromady sa ročne uvolní takmer 180 miest, čo predstavuje asi tretinu z celkového množstva žiadostí. Počet obyvateľov neustále rastie, novú polyfunkciu či bytové domy vidíme na každom rohu. Občianska vybavenosť však za stavebným rozmachom výrazne zaostáva.

 Každoročne sa počet detí neprijatých do materských škôl zvyšuje:

  • rok 2010 :     40 neprijatých detí
  • rok 2011 :      66 neprijatých detí
  • rok 2012:      98 neprijatých detí
  • rok 2013:   158 neprijatých detí !!!

 Tieto čísla pritom hovoria o počte detí, ktoré spĺňajú podmienku veku troch rokov k termínu nástupu do materskej školy a trvalého pobytu v meste Senec. Pokiaľ by sme do tohto počtu zahrnuli všetky deti, ktoré neboli do materských škôl prijaté, bez ohľadu na ich vek a trvalý pobyt, bolo by toto číslo takmer dvojnásobné.

Vedenie mesta Senec na svoju obhajobu uvádza, že tento stav je do značnej miery spôsobený rozhodnutiami ministerstva školstva a demografickým vývojom, ktorý nemá možnosť ovplyvniť. Riešenie tejto situácie je však výhradne jeho v rukách. Vytváranie nových miest formou stavebných úprav existujúcich materských škôl je nedostatočné. Preto sa naše občianske združenie rozhodlo v tejto veci konať. Intenzívne komunikujeme s mestom a aj s vašou podporou vytvárame tlak na poslancov a vedenie, aby prijali rozhodnutie, ktoré zabezpečí dostatočný počet miest pre deti občanov nášho mesta.

Petíciu, ktorou sme žiadali navýšenie kapacít materských škôl o 100 miest, sme odovzdali primátorovi mesta a mestskému zastupiteľstvu. Na základe podnetu jedného z občanov sme predložili návrh na riešenie problému formou tzv. FlexiŠkôlok. Ide o kontajnerový systém, ktorý je stavebne nenáročný a mimoriadne flexibilný. Umožňuje dostavbu alebo prestavbu v extrémne krátkom čase, čo by mesto vedelo využiť predovšetkým vtedy, keď sa problém nedostatočných kapacít prenesie z materských škôl do škôl základných. Kontajnerové systémy pritom spĺňajú všetky normy a predpisy. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že ide o systém, ktorý je podporovaný ministerstvom školstva. Otázkou teda zostáva, prečo nie je po chuti tak prosperujúcemu a rýchlo sa rozvýjajúcemu mestu akým Senec bezpochyby je.

Napriek negatívnej reakcii poslancov a vedenia mesta na náš návrh, sme rozhodnutí bojovať ďalej. Nie je pritom podstatné, aké riešenie sa pre túto situáciu prijme.

 Postupnosť krokov:

18.06.2013 – Správa z prerokovania petície MÚ
20.06.2013 –  TV prenos zo zastupiteľstva Senec – LINK (45. bod Rôzne)
27.06.2013 – Zápis MÚ – petícia škôlky
24.06.2013 – Žiadosť o oficiálne stanovisko k vyjadreniu primátora mesta Senec
08.07.2013 – Odpoveď na správu o prerokovaní petície