Martinský les

Martinský les so svojou rozlohou 574,59 ha sa rozprestiera od Senca smerom k Šenkviciam. Ide o biotop nadnárodného významu, s výskytom významných prvkov fauny a flóry. Jeho unikátnosť podčiarkuje okrem iného fakt, že bol zaradený do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie NATURA 2000.

Spolu so Šenkvickým hájom a lesom pri Malom Biely tvorili v minulosti jeden veľký lesný komplex. Dnes predstavujú už iba zvyšky pôvodne rozsiahlych dubových lesov, ktoré sa v minulosti nachádzali v Podunajskej Pahorkatine, resp. jej časti Trnavskej sprašovej tabule. Ešte aj dnes plní významnú pôdoochrannú, vodohospodársku a protipovodňovú funkciu. Pri jeho zhodnocovaní treba brať mimoriadny zreteľ na jeho vysokú hodnotu pre zachovanie biodiverzity, teda rozmanitosti druhov rastlín a živočíchov. V Martinskom lese sa vyskytujú všetky druhy dubov rastúcich na Slovensku, desiatky zákonom chránených, vzácnych a ohrozených druhov bylín, vzácneho hmyzu, vtáctva a cicavcov. Pre nenarušenie jestvujúcej rovnováhy je nutné s naším lesom chrániť aj okolitú poľnohospodársku pôdu, zachovať biokoridory pre migráciu, čo je voľný a bezpečný pohyb zveri plniacej dôležité články potravinových reťazcov.

Napriek významu a jedinečnosti Martinského lesa, schválili v októbri 2008 poslanci túto lokalitu na bývanie. V jeho tesnej blízkosti tak môže čoskoro vzniknúť zástavba rodinných a bytových domov, drobných prevádzok a dokonca logistických centier. Je iba otázkou času a moci, kedy táto pokojná zelená zóna podľahne magalomanským zámerom samozvaných developerov, ktorí bez ohľadu a rešpektu voči zeleni, okoliu a tradíciám idú za svojimi cieľmi.

Dňa 24.10.2013 sme úspešne zaregistrovali petíciu na záchranu Martinského lesa. Ak Vám nie je ľahostajný jeho osud podporte ho svojim hlasom – petícia ma celoslovenský charakter. Petícia za vyhlásenie územia Martinský les za chránený areál

 

 Zdroj: Príroda Martinského lesa, Peter Fedor, Ľubomír Vidlička, Bratislava 2012  http://www.lessenec.sk/