Regulatívy

Územný plán je dôležitým dokumentom určujúcim pravidlá priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Cieľom kvalitne spracovaného územného plánu je stanovovať hranice pre využívanie územia a tým zabezpečovať trvalo udržateľný rozvoj. Jeho dôležitou funkciou je tiež ochrana nezastavaného územia, s dôrazom na zachovanie ekologickej stability a šetrné využívanie prírodných zdrojov a ochrana kultúrnych a historických hodnôt.

V prípade absencie dobre spracovaného územného plánu a regulatív dochádza často k uprednostneniu individuálnych investičných zámerov pred celospoločenským záujmom, veľa krát bez rešpektu voči životnému prostrediu, či kultúrno – historickým hodnotám.

Základom územného plánu sú regulatívy, ktoré definujú funkčné a priestorové využitie územia, teda to či v danej zóne budú stáť rodinné domy, hromadná bytová výstavba, polyfunčné objekty alebo priemyselné podniky. Pre jednotlivé zóny následne stanovujú presné limity, akými sú napríklad maximálna prípustná podlažnosť budov, podiel verejnej a súkromnej zelene, množstvo parkovacích miest na bytovú jednotku. Nezastavané územia vyžadujú osobitný zreteľ s ohľadom na podporu ekologickej rovnováhy a ochranu životného prostredia.

Mesto Senec už desiatky rokov využíva územný plán spracovaný v roku 1993. Je absolútne zrejmé, že tento územný plán nemožno ani prinajmenšom nazvať aktuálnym. Okrem toho, že nezahŕňa viacero zón, ktoré sú dnes súčasťou územia nášho mesta, nezohľadňuje ani podmienky a predpoklady súčasnosti.

Tvorba územného plánu prebieha v zmysle stavebného zákona v niekoľkých etapách. Verejnosť je pritom dôležitým hlasom pri spracovaní podkladov a schvaľovaní konceptu územného plánu. Preto sme sa rozhodli informovať vás pravidelne prostredníctvom našej webovej stránky o aktuálnom dianí v tejto oblasti. Je mimoriadne dôležité, aby sa občania Senca podielali na tvorbe územného plánu, pretože tento bude naďalej určovať, ako bude naše mesto v budúcnosti vyzerať.