NKÚ dnes vydal správu z kontroly Ministerstva životného prostredia a Slovenskej inšpekcie životného prostredia. A je to doslova hrôza. Spomeňte si na to, keď sa tu bude hovoriť o zlých „siedmych aktivistoch“ a o dobrých, potrebných a lacných skládkach.

❗️

Ministerstvo ŽP nedostatočne kontroluje výkon štátneho dozoru vykonávaného SIŽP a okresnými úradmi

❗️

SIŽP niekedy roky nevykoná žiadnu kontrolu na skládke odpadov

❗️

SIŽP si neplní zákonné povinnosti štátneho dozoru týkajúceho sa environmentálnych záťaží

❗️

Vykonávanie odberov a analýzy vzoriek, ktoré sú mimoriadne dôležité pre posudzovanie vplyvov prevádzky skládok na životné prostredie, je nedostatočné a len ojedinelé

❗️

Hodnotenie environmentálnych rizík prevádzok vrátane skládok odpadov považuje NKÚ SR vo vybraných prípadoch za nepresné a subjektívne

❓

Napríklad, ako SIŽP prideľovala body prípade kritéria č. 1, „Či sa prevádzka nachádza v chránenom území, citlivej oblasti“? Prideľovala iba skóre 0 alebo 5 bodov

❗️

(čo bolo a je prideľovanie skóre doteraz pre prípady v závislosti, či sa skládka nachádza alebo nenachádza v citlivej oblasti), avšak v praxi sa môže vyskytovať viac pozícií – polôh rôznych prevádzok podľa ich charakteru (veľkosť, produkcia emisií) k citlivej oblasti. V skutočnosti sa však vyskytujú viaceré kombinácie polôh SO k oblastiam, napr. úplná blízkosť – dotyk viac znečisťujúcej prevádzky s citlivou oblasťou alebo prienik časti menej znečisťujúcej prevádzky s citlivou oblasťou, ako aj iné kombinácie. Z tohto dôvodu považuje NKÚ SR súčasné prideľovanie skóre za nedostatočne vystihujúce danú lokalizáciu prevádzky, teda aj SO a jej vzťah k citlivej oblasti.Celá správa: https://www.nku.gov.sk/…/zdravie-ludi-ohrozuju…


>