Pri každom zámere developera v tejto lokalite dávame ako občianske združenie pripomienky kvôli nesúladu s Generelom dažďovej kanalizácie. Zakaždým naše pripomienky nie sú úradmi akceptované! Toto bola naša ostatná pripomienka „Lokalita je v Genereli označená ako B.23 a retenčná nádrž je navrhnutá s vodnou plochou cca. 3950 m2 a má slúžiť aj pre lokality B.24 a B.25. V navrhovanej činnosti sa ráta s retenčnou nádržou s vodnou plochou len 2300 m2.

❗️

Generel takisto požaduje pre túto lokalitu zabezpečiť ochranu tohto územia pred vodami z vyššie položených polí, ktoré sa nachádzajú nad oblasťou.

❗️

Táto ochrana by mala byť zbernými rigolmi alebo vytvorenými zemnými valmi po hornom okraji lokality do suchého poldra.“. Odpoveďou úradu je okrem iného aj to, že „Spracovateľ projektovej dokumentácie dažďovej kanalizácie v lokalite „Nová Tehelňa- Senec“ a spracovateľ Generelu dažďovej kanalizácie v meste Senec je p. Ing. Ján Heriban.“Jasné, nedá sa pripraviť na každý prívalový dážď, ale aspoň to, čo je napísané v Genereli, by malo mesto vyžadovať. A konkrétne s touto lokalitu je nutné niečo urobiť, lebo je to lokalita s ílovitým podložím, kde sa voda nevsiakne. Tu je jedno z takých rozhodnutí https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/286707…


>