Rekapitulácia : Okrúhly stôl Senec, November 2013

Scenár a réžia – poslanec G. Józan

Za mesto predsedali: primátor K. Kvál, poslanec G. Józan

V prvej 60 minútovej časti išlo hlavne o oprášenie tém zo scenára z minulých období, tzv. odpočet úloh z predchádzajúcich stretnutí. To zhrnutie bolo lakonické, preto ho dopĺňame o fakty z minulých období (zdroj noviny Senčan a internet)

 

Medzi obľúbené a stále opakované témy patria:

–           Nový územný plán mesta – diskutuje sa o ňom už dlho ( Senčan 05/2005) a už aj myši v kultúrnom dome vedia, že ten súčasný je z roku 1993 (Senčan 11/2007, 12/2008). Riešiť sa začínal mnohokrát (Senčan 10/2007) a podľa vyjadrení primátora K. Kvála v roku 2009 mal byť ten „nový“ schválený do konca volebného obdobia, ale ktorého? … (Senčan 12/2009) Pán Ing. arch. Igor Križko na ňom intenzívne „pracuje“ už veľmi dlho.

–           Budova MsKS –  medzi prvé čiastočné rekonštrukcie za 870 tisíc korún  patria z roku 2004 (Senčan 11/2004). Od roku 2005 budova mení svoju tvár (Senčan 11/2005 ) a rekonštrukcia, ktorá sa začala s veľkou noblesou už v roku 2006 (Senčan 11/2006 ) sa tento rok 2013 konečne dopracovala ku záverečnému „face liftingu“. Ako to dopadlo nech radšej posúdi každý sám. Určite by bolo zaujímavé vyčísliť celkové náklady a porovnať ich s avizovanými nákladmi, ktoré boli vypočítané na 33 miliónov 596-tisíc korún.

–           Kruhová križovatka pri pošte – tento krát spomenutá len veľmi vlažne, pamätníci totiž vedia, že „sa“ mala vybudovať spolu s novou poštou (Senčan 04/2007), ale nevzdávame sa. Vedenie mesta (nikto konkrétny) so Slovenskou správou ciest (s nikým konkrétnym) stále rokuje a rokuje a rokuje a …. (Senčan 12/2009)

–           Synagóga – táto budova si už dlhé roky nutne vyžaduje rekonštrukciu. Prvé projekty spojené s obnovou synagógy sa začali vypracovávať už v roku 1986 (http://www.pamiatky.sk/content/data/file/archiv/Informator%2043_2010.pdf – celkovo 9 dokumentov v rozmedzí rokov 1986-1990) zrejme, ale dokumenty k židovskej kultúre na Slovensku v zbierkach Archívu PÚ SR zapadli hrubým prachom a trebalo nanovo do nich zainvestovať. A tak mesto túto budovu rieši opäť. V roku 2003 Z. Holocsy vypracoval spolu s P. Bušom štúdiu rekonštrukcie. V roku 2004 (Senčan 11/2004) už boli pripravené projekty a vyčíslené celkové náklady na opravu na 40 miliónov Sk. V rokoch 2005-2006 Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok vypracovala ďalší projekt na rekonštrukciu (celkové náklady 76.355.00 €). Teraz v roku 2013 nastal čiastočný posun – BSK ju odkúpil od Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR za symbolické 1 €. Čakáme vraj už len na „nórske fondy“ (predpoklad BSK 1,8 mil. €). Otázne je, či oni čakajú práve na nás J, tie futbalové predsa stiahli. Musíme to stihnúť do piatich rokov, lebo inak ju budeme musieť vrátiť. V roku 2013 sa zatiaľ zaplatilo/zazmluvnilo: 31.200,- € za je projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu,  6.600,- € za podklady k projektu, 360,- € za geodetické práce, 1.175,- € za čistenie pozemku, 435,- € za zemné práce, 690,- € za geodetické zameranie.

–           Jednosmerky v meste – tu sa tento rok použil presný opis zo scenára z roku 2007 –  Rokujeme so Slovenskou správou ciest o možnosti zjednosmerniť cestu cez námestie (rozumej nám 1. mája a Šafárikova).  Boli by sme prvým mestom na Slovensku, ktoré by malo takúto premávku na ceste 1. triedy (Senčan 11/2007). Len či je to ešte tak.

–           Záplavy v meste – táto téma sa spomenula zrejme omylom, lebo medzi obľúbené vôbec nepatrí. Rekapitulácia záplav: prvá neočakávaná záplava sídliska za Štiftom bola v roku 2006 (Senčan 03/2006), v lete 2013 boli dvakrát po sebe zaplavené už dve sídliská. Verdikt primátora zaklincoval túto tému bez riešenia. Jeho stanovisko je nasledovné: „Mali sme tu dvakrát slušnejší dážď. Ja to za povodeň nepovažujem, 30-50 cm vody v pivnici… Povodeň vyzerá ináč, padajú domy, sú mŕtvi viď reportáže v TV“. Ak niekto čakal nejaké riešenie mal smolu. Možno by pomohol aj „Generálny pardon na odstránenie nelegálnych napojení odvodov dažďovej vody do verejnej kanalizácie“, ale kto vie?

–           Obchvat Senca – spomína sa už dlho (Senčan 10/2007) mesto nezaháľa stále s niekým rokuje (Senčan 12/2009). Občan sa v tom už stráca, ale možno sem patrí aj križovatka D1 pri Blatnom. Tu sa dostávame k vrcholu úvodu tohto večera. Dopravoprojekt  naživo predstavil stavbu a informoval, že počas výstavby, ktorá by mala začať v roku 2014 a ukončená by mala byť v roku 2015 – cca 7 mesiacov, bude v danom úseku obmedzená doprava. Most bude zbúraný a nanovo vystavaný – rozšírený a prispôsobený daným podmienkam a požiadavkám a dôjde i k úprave a zmene povrchu vozovky na diaľnici. Odznelo niekoľko pripomienok zo strany poslancov, pričom niektorí neskrývali svoje prekvapenie, napriek tomu, že ide o dlhodobo avizovanú stavbu. Veď podľa dokumentu ŽP z roku 2004 Senec súhlasil s výstavbou bez pripomienok.

–           Cyklistické trasy– ani na tie sa nezabudlo a riešia sa. Konečne sa vraj niekedy začne budovať poriadna a to od obchodu Billa až po poštu. Dúfajme že sa cyklistom z toho nezatočí hlava. Ako bonus bude rozšírená možno až po Lidl – tu musíme počkať lebo asfalt na pešej zóne dostatočne nevychladol a búrať smieme až 5 rokov po udelení grantu. Riešiť a myslieť dopredu by bolo mrhaním ziskov. Možno sa vydáme aj smerom na Tesco.

–           Pozemok pri poliklinike – ešte v roku 2011, podľa slov primátora, mesto uvažovalo o odkúpení prebytočného pozemku VÚC Bratislava. Deň po Mikulášovi v roku 2012 bol štedrý aj BSK a poslanci odsúhlasili predaj tohto pozemku. Tento pozemok s LV č. 6488 bol predaný za cenu cca 64,- € / m2, ktorú aj  p. podžupanka G. Németh považuje za adekvátnu, nakoľko ide o verejné priestranstvo/ verejnú zeleň. Pán primátor dnes vie len toľko, že to kúpila nejaká súkromná firma, nevie v podstate o koho ide. Podľa zmluvy č. 2013-18-PRA pozemok kúpila firma Pozemné stavby SC, s. r. o. Netrvalo ani pol roka a v  katastrálnej mape dnes už figuruje iný majiteľ a to firma Galeria Muzika s.r.o. Zhoda mien s p. K. Kválom a spoločníkom firmy Galeria Muzika s.r.o. p. Róbertom Kválom je zrejme čisto náhodná. Pán primátor a pritakávajúci poslanci v obecenstve jednohlasne deklarovali, že tento pozemok je zeleň a zeleňou aj ostane, alebo sa to časom zmení na slovo zelenou…?

–           Multifunkčná hala – na túto tému sa pozabudlo, škoda je veľmi obľúbená a riešení už bolo toľko, že si ani nevieme vybrať. Zaujímavé riešenie bolo napríklad v roku 2010 (Senčan 04/2010).


>