Naša poslankyňa Ing. Mária Hudáková položí na Mestskom zastupiteľstve dňa 27.10.2016 túto interpeláciu:otazky

 1. „Dopravná situácia v meste Senec sa v poslednom roku stala neúnosná. Významným faktorom spomalenia premávky je kruhový objazd na konci Pezinskej ulice, ktorý už roky plánuje BSK prebudovať na tzv. „turbo“ kruhový objazd s viacerými pruhmi. Žiadam Vás o vysvetlenie prečo doteraz tento objazd nie je realizovaný? Na základe akej zmluvy s BSK sa mesto zaviazalo za BSK vykúpiť tieto pozemky pod stavbu BSK? Prosím o predloženie zmluvy s BSK  s definovanými záväzkami pre obe strany. Ak k tomuto záväzku nie je zmluva žiadam o predloženie zápisu z jednania medzi BSK a MU Senec kde sú dohodnuté podmienky.“

Predovšetkým v ranných hodinách, cca od 6:00 do 8:00 hodiny,  je v Senci neúnosná dopravná situácia. Doprava je spomalená od kruhového objazdu pri LIDL, cez kruhový objazd pri Billa až po kruhový objazd na Pezinskej pri G&G pumpe, na ktorý sa napája aj pokračovanie cesty I. triedy č. 62 od Galanty, ktorá je v rovnakom čase upchatá až po Šamorínsky kruhový objazd.

Prejsť týmto úsekom len od pošty po spomínaný kruhový objazd pri G&G pumpe trvá viac ako 30 minút!

Prečo to tak je?

Dôvodov je niekoľko:

 • V prvom rade kruhová križovatka pri G&G pumpe nespĺňa parametre, aké by mala kruhová križovatka spájajúca cestu I. triedy s ostatnými cestami spĺňať.
 • Nie je dostatočná kapacita cesty 503, ktorá spája Senec s diaľnicou od spomínaného kruhového objazdu.
 • Križovatka Blatné je uzatvorená z dôvodu prestavby a skoro všetky autá idú cez mesto.
 • Autá smerujúce od Galanty uprednostňujú smer na diaľnicu, nakoľko stará senecká cesta v smere do Bratislavy je od Bernolákova v ranných hodinách upchatá.
 • Máme neschopného primátora, ktorý klame a mýli si pojem osobitný zreteľ s osobným zreteľom.

Primátor nás klame a osobitný zreteľ si mýli s osobným zreteľom.

O prestavbe križovatky Blatné sa hovorí už roky a konečne sa začala aj jej realizácia.  Mesto malo byť na to samozrejme pripravené. Nakoľko NEMÁME – GENEREL DOPRAVY – nemáme ani  stratégiu a víziu, ako a čo riešiť!

Dňa 11.12.2014 bol prerokovaný na Mestskom zastupiteľstve bod 12, ktorý rieši výmenu pozemkov vo vlastníctve Gejza Vargu, ktorý je len jedným z vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa v priestore križovatky, pričom ako náhradu dostal pozemky v centre mesta Senec

Dôvodom vysporiadania nehnuteľností bolo:

Mesto Senec plánuje celkovú rekonštrukciu okružnej križovatky na ceste II/503 a III/5037 na Pezinskej ulici a Diaľničnej ceste v Senci, z dôvodu zvýšenia výkonnosti križovatky. Mesto Senec v zastúpení primátorom mesta vyzvalo vlastníka pozemkov nachádzajúcich sa v priestore križovatky p. Gejzu Vargu, aby predložil návrh na ich vysporiadanie.

Nepochopiteľné v tomto prípade je to, že sa to riešilo len s JEDNÝM vlastníkom a nie so všetkými  a riešilo to mesto a nie BSK, pod ktorého kompetencie to patrí.

Uznesením MsZ č. 125/2014 tak pozemky v centre mesta Senec č. 791/3 a 739/66  (celkovo 318 m2)  prešli do vlastníctva Gejza Vargu.

PROTI tomuto predaju boli:

 • p. Nádaský – ktorý ako predseda podnikateľskej komisie informoval prítomných, že komisia nesúhlasí s predmetným návrhom na zámenu nehnuteľností.
 • p. Turanská – ktorá zastávala názor, že pozemky si má vysporiadať Slovenská správa ciest a poukázala na viacero nezrovnalostí od pochybného znaleckého posudku až po po pochybné výmeny
 • p. Ožvald – žiadal, aby tento bod už zastupiteľstvo, ktorému končí mandát, vôbec neriešilo a podľa jeho názoru už ani nemalo kompetencie na predaj mestského majetku. Rovnako spochybnil výšku znaleckého posudku, ktorý zo sumy ohodnotenia 165,-€ klesol na 100,- €.

Podrobný prepis: Zápisnica MsZ 11.12.2014

PREDAJ OBHAJOVALI:

 • Poslankyňa a vicežupanka BSK- p. Németh – ktorá je známou obhajkyňou nevýhodných predajov pozemkov na území mesta Senec do rúk rodiny primátora Kvála (obhajovala predaj pozemku za poliklinikou za cenu cca 64,- € / m2 lebo vraj ide o verejnú zeleň, na ktorú verejnosť aj jej pričinením nemôžu vstúpiť a verejná zeleň nie je vďaka jej lobovania verejnou – viď nahrávku z BSK) a v tomto prípade tvrdila , že BSK má v rozpočte na rok 2015 odsúhlasené finančné prostriedky na rozšírenie okružnej križovatky na Pezinskej ul., ale ak nebudú vysporiadané pozemky BSK nepristúpi k zahájeniu výstavby rozšírenia okružnej križovatky.
 • p. Bittner – tento návrh treba podporiť. Je dôležité, aby sa križovatka rozšírila.

Ako poslanci napokon hlasovali:

ZA predaj hlasovali – 13: František Podolský, Roman Voško, Gašpar Józan, Emese Dobošová, Dušan Badinský, Rudolf Bittner, Zuzana Lovíšková, Juraj Gubáni, Helena Nemcová, Gabriel Agárdy, Gabriella Németh, Rudolf Galambos, Zdenek Černay
PROTI predaju hlasovali – 3: Jana Turanská, Martina Valachová, Ladislav Nádaský
Nehlasoval vôbec – 1: Maroš Ožvald
Viď tabuľku z hlasovania

 

Čo sa udialo od „schválenia“ tejto výmeny?pozemok

  • Kruhový objazd na ceste II/503 a III/5037 na Pezinskej ulici a Diaľničnej ceste v Senci je v pôvodnom stave a jeho prestavba je v NEDOHĽADNE
  • Vymenený pozemok č. 791/3, ktorý získal Gejza Varga výmenou, je už vo vlastníctve firmy KVALSTAV, spol. s r.o.,
  • Firma KVALSTAV podala v októbri 2016 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ‚Polyfunkčný objekt‘ na pozemku parc. č. 793/5, 791/3, 739/2, 739/32, 739/66, 739/58 katastrálne územie Senec….

Miesto riešení potrieb obyvateľov mesta Senec primátor tak zasa raz pomohol svojim blízkym ku získaniu priestoru na ďalšiu polyfunkciu v centre mesta.

Primátor je známy svojimi klamárskymi výrokmi už roky.

K bezpečnej a pohodovej autodoprave neprispieva ani križovatka pri pošte. Je neprehľadná, komplikovaná a navyše v tesnej blízkosti školy a kostola. Primátor klamal, keď tvrdil, že táto križovatka sa bude prestavovať spolu s poštou. Zrejme neexistujú ani len projekty na jej riešenie.

 

Dopravná situácia v Senci je zlá a bude ešte horšia!

Neexistuje generel dopravy mesta Senec a ani dlhodobé výhľady na riešenie dopravy. Preto nikto nevie čo sa stane keď:

 • sa dokončí križovatka Blatné a neexistuje od križovatky obchvat Senca v smere na Galantu
 • v dôsledku prestavby budú musieť časť  D1 zdvihnúť o približne jeden a pol metra a celú dopravu z diaľnice budú odkláňať na starú seneckú cestu a aby toho nebolo málo tak cesta I/61, teda stará senecká, má byť aj obslužnou komunikáciou stavby. Čítajte viac: tu

Primátor Senca hrá mŕtveho chrobáka a s klamstvami začal už na úvod svojej primátorskej kariéry:

10590681_655089871264980_8779220849047569964_n


>