P E T Í C I A

OBČANOV MESTA SENEC ZA KOMPLEXNÉ A DôSLEDNÉ PROTIPOVODŇOVÉ   ZABEZPEČENIE VŠETKÝCH ČASTÍ MESTA SENEC ZÁVäZNOU ÚZEMNOPLÁNOVACOU DOKUMENTÁCIOU

My, nižšie podpísaní obyvatelia mesta Senec a priľahlých obcí sa na základe čl.27 Ústavy SR a zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov obraciame na MZ a primátora mesta Senec Ing. Karola Kvála s požiadavkou o komplexné a dôsledné protipovodňové zabezpečenie všetkých častí mesta Senec záväznou územnoplánovacou dokumentáciou.

Tohto roku sme zaznamenali ďalšie mimoriadne horúce zrážkovo chudobné leto keď na jeho sklonku prišli extrémne dažde, ktoré prekonali rekord z júla 1999. Periodicita extrémnych zrážok sa skracuje a ich výdatnosť a ničivá sila sa zväčšuje a ohrozené časti mesta sa dostali do kategórie miest ohrozených povodňami s veľkou pravdepodobnosťou výskytu.          

Mesto Senec má platný územný plán z roku 1993, ktorý je už nevyhovujúci vzhľadom na to, že komplexne svojho času nemohol posúdiť situáciu nových lokalít. Tieto nové lokality sú v zásade odsúhlasované čiastkovo ako dodatky k ÚP a stráca sa komplexný pohľad trvalo udržateľného rozvoja mesta. Tento nekoncepčný prístup sa prejavil mimo iného aj v znefunkčnení dažďovej kanalizácie a odvádzaní dažďových vôd. Nové lokality sa prílepkovo napájajú na stávajúcu sieť, ktorá nie je dostatočne dimenzovaná pre tieto nové lokality a postráda koncepciu protipovodňových opatrení.

Mesto Senec a jeho blízke okolie je charakteristické tým, že nemá tečúci potok. Konfigurácia terénu však na sprašovom kopci vytvorila tzv. suché potoky, v ktorých periodicky tečie voda z prívalových dažďov a jarných vôd, na ktoré sa pri výstavbe neprihliadalo. Preto žiadame, aby celá koncepcia vodohospodárskej situácie mesta vychádzala z princípu, „kde voda padne tam sa musí zadržať“ v čo najväčšej miere .

Žiadame vytvoriť systém retenčných nádrží a poldrov. Retenčná nádrž je potrebná na zachytenie dažďovej vody z priekop severného cestného obchvatu mesta z Trnavskej na Pezinskú cestu, ktorú odporúčame lokalizovať v prirodzenej depresii v poli za kruhovým objazdom smerom k Veľkému Bielu a hasičskej stanici a zachytávať v nej vodu aj z jestvujúcich areálov logistického centra. Nové plochy a objekty v logistických centrách musia mať vlastné retenčné nádrže. Vodu z priľahlého kopca Stará Hora nad sídliskom Za Štiftom navrhujeme zachytiť v dvoch retenčných nádržiach, alebo poldroch, jedna by mala byť v juhozápadnej časti na úpätí nad príjazdovou cestou na sídlisko. Druhá v závode starej tehelne na východ od brány záhradkárskej osady.  Spolu s existujúcim jazerom v hlinisku by mali zadržať aj veľké vody vznikajúcej novej obytnej štvrte v tehelni. Toto jestvujúce jazierko v hlinisku je nevyhnutné zachovať a zväčšiť jeho retenčnú schopnosť zväčšením a vymedzením zátopového priestoru tak, aby zachytávalo aj vodu z priľahlého kopca. Týmto sa zabráni zatápaniu cesty do Svätého Martina a cesty na Trnavu.

Žiadame prehodnotiť hustotu novej zástavby na svahoch kopca Vinohrady. Je tu potrebné vyčleniť priestor pre väčšie a menšie vodohospodárske objekty, komplexne riešiť trasovanie miestnych ciest opatrených vodnými priekopami, kalovými jamami a zvodnicami. Všetko kombinovať s väčšími sacími plochami zelene slúžiacimi aj ako verejná parková zeleň. Pri odvádzaní vody rešpektovať suché potoky a erozívne ryhy. Zväčšiť plochu zelene s vysokou vsakovacou a transpiračnou schopnosťou, zdržiavať dažďovú vodu v poldroch a odviesť redukované  vody tak, aby neohrozovali nižšie položené časti mesta.

Žiadame zamedziť a odkaliť voľne tečúcu vodu z kopca Vinohrady odkaľovacími šachtami. Prečistiť vpusty a zanesené kanály dažďovej kanalizácie, prehodnotiť jej dimenzie a podľa potreby rekonštruovať.

Žiadame , aby voda z priľahlého kopca Stará Hora a ďalších nových priľahlých oblastí nebola zvedená do jazera Kὅvécstó, ktoré je kapacitne preťažené a pri vyšších zrážkach neplní svoju funkciu naopak sa stáva povodňovou hrozbou pre sídlisko Za Štiftom a okolitú štvrť, v ktorej svojou zdutou hladinou následne niekoľko dní vyteká z vpustov a tečie povrchom do záhrad, dvorov, vytápa šachty a pivnice. Ak nemajú narastať škody z povodní v tejto časti mesta nesmú byť do jazera zvedené ďalšie vody z nových oblastí. Odkopaním častí terajších brehov vo výške ±0 priemernej výšky hladiny by vznikla malá rezerva na zachytenie ešte väčších vôd, ktoré by zlepšili súčasný stav. Účinnejšie, ale technicky a finančne náročnejšie by bolo  odvedenie prebytočnej vody z jazera novovybudovaným kanálom do hlavného kanála ústiaceho do Čiernej vody.  

Žiadame vytvoriť systém hlbokých priekop pod sprašovým kopcom Vinohrady, ktoré by boli podľa konfigurácie terénu zvedené do primeranej retenčnej nádrže a tak predísť zaplavovaniu a podmývaniu komunikácie do Sv. Martina a jej zanášaniu bahnom.

Žiadame mesto Senec, aby pri stavebných povoleniach všetkých vodohospodárskych stavieb a nových lokalít bralo v úvahu maximálne denné zrážky, nie priemerné ročné zrážky. Tento prezieravý prístup zabezpečí, že súčasní obyvatelia Senca nebudú každoročne  doplácať na výstavbu v nových lokalitách zaplavenými nehnuteľnosťami a znehodnoteným majetkom.

 

Petičný výbor :

Ing. Ján Maglocký, Trnavská 13, 903 01 Senec ………………………………………….

Ing. Rastilav Kysel, Pezinská 9, 903 01 Senec ……………………………………………

Vojtech Mučka, Bratislavská 11, Senec………………………………………………………..

Jana Turanská, Kolárova 5, 903 01 Senec, ………………………………………………….

Martina Valachová, Pivničná 30, 903 01 Senec, ………………………………………..

Osoba určená pre zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy :

Ing. Ján Maglocký, Trnavská 13, 903 01 Senec ………………………………………….

 Petičný hárok na stiahnutie: Peticia Vodohospodarska situacia SC stačí vytlačiť, podpísať a odovzdať p. Turanskej.

 

Zápis z prejednávania petície


>