smrad v meste

P E T Í C I A

OBČANOV MESTA SENEC A OKOLITÝCH OBCÍ ZA ČISTÉ OVZDUŠIE BEZ ZÁPACHU

My, nižšie podpísaní obyvatelia mesta Senec a susediacich obcí sa na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov obraciame na MZ a primátora mesta Senec Ing. Karola Kvála s požiadavkou o čisté ovzdušie bez zápachu v meste Senec a jeho okolí.

Od istého času zaznamenávame pravidelne najmä v ranných a večerných hodinách v meste Senec nepríjemný zápach, ktorý sa šíri zo severu od Červeného Majera. Zápach sa zintenzívňuje a počas teplých jesenných večerov je neznesiteľný. Máme vážnu obavu o svoje zdravie a zdravie našich detí. Komfort bývania v najviac zasiahnutých častiach je značne znížený. Večer sa nedá vetrať, čistá bielizeň na balkónoch nasiakne zápachom.

Žiadame preto primátora mesta Senec, aby túto situáciu bezodkladne riešil a zabezpečil zastavenie zamorovania ovzdušia v Senci a jeho blízkeho okolia týmto zápachom. Je ho intenzívne cítiť už na diaľnici kde „víta“ všetkých, ktorí vchádzajú po 17:00 do mesta. Žiadame, aby bol urýchlene identifikovaný pôvodca zápachu, vyhotovené merania zamorenia ovzdušia certifikovanou spoločnosťou, vyhotovené merania obsahu znečisťujúcich látok v ovzduší, urýchlene prevedené nápravné opatrenia smerujúce k neutralizovaniu a zastaveniu tvorby zápachu a zamedzeniu opakovania tejto situácie. V tejto súvislosti, žiadame o vykonanie kontrolných meraní spodných vôd, či látky spôsobujúce zápach a iné látky unikajúce od pôvodcu nezamorujú okolie, pôdu a spodné vody, ktoré vďaka štrkovému podložiu mesta prúdia všetkými smermi. Nakoľko sa nachádzame v bezprostrednej blízkosti Žitného ostrova, zamorenie spodných vôd by malo enormné následky pre všetkých. Zamorenie ovzdušia zápachom či nebodaj spodných vôd priamo ohrozuje dobré meno Senca ako obľúbeného rekreačného strediska.

Petičný výbor :

Jana Turanská, Kollárova 5, 903 01 Senec,………………………………………………………………..

Martina Valachová, Pivničná 30, 903 01 Senec, ……………………………………………………….

Ing. Rastislav Kysel, Pezinská 49, 903 01 Senec,………………………………………………………

PeadDr. Samuel Roško, J. Farkaša 13, 903 01 Senec,…………………………………………………

Ing. Rastislav Kysel, Pezinská 49, 903 01 Senec,………………………………………………………

Ing. Mária Leginusová, Lúčna 8, 90024 Veľký Biel,…………………………………………………..

Osoba určená pre zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy :

Jana Turanská, Kollárova 5, 903 01 Senec,………………………………………………………………..

Počet hárkov petície:………………………………………………………………………………………………….

Petičný hárok na stiahnutie: Peticia za mesto bez zápachu-1 stačí vytlačiť, podpísať a odovzdať p. Turanskej.
Zápach sa prejednával aj na Zastupiteľstve mesta Senec posledný bod rôzne


>