P E T Í C I A: ZA  BEZODKLADNÉ VYHLÁSENIE ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU MARTINSKÝ LES ZA CHRÁNENÝ AREÁL

Petícia je už uzatvorená celkovo ju podporilo 1310 ľudí – ĎAKUJEME

 My, nižšie podpísaní obyvatelia mesta Senec, priľahlých obcí a občania Slovenskej republiky sa na základe čl.27 Ústavy SR a zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov obraciame sa na ministra životného prostredia SR Ing. Petra Žigu, PhD. a MŽP SR požiadavkou o bezodkladné vyhlásenie územia európskeho významu MARTINSKÝ LES za chránený areál.

Mesto Senec je prosperujúcim mestom zaznamenávajúcim obrovský rast a rozmach. V jeho katastri sa nachádza vzácne územie – regionálne biocentrum Martinský les, ktorý je zároveň aj územím zaradeným do siete chránených lokalít NATURA 2000 ( MŽP SR, 2004 ). Tento les predstavuje vzácne zvyšky karpatských a panónskych dubovo-hrabových, eurosibírskych lesov na spraši a piesku a panónsko-balkánskych cerových lesov, ktoré sú domovom početných ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Na jeho vysokú ekosozologickú hodnotu, neopakovateľnú biodiverzitu niekoľkých tisíc druhov živočíchov a rastlín a významnú ekostabilizačnú úlohu v krajine poukazujú vo svojich publikáciách už dlhé roky významní slovenskí prírodovedci (napr. doc. Štefan Maglocký, Prof. Peter Fedor, Dr. Jana Ružičková, Dr. Ľubomír Vidlička). V tejto súvislosti je pre obyvateľov seneckého okresu nepochopiteľný fakt, že okres Senec nemá žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené územie, žiaden chránený areál, žiadnu prírodnú rezerváciu, žiadnu prírodnú pamiatku, ani žiadny chránený krajinný prvok, na rozdiel od iných okresov kde sa pýšia niekoľkými desiatkami takýchto lokalít.

Spolu so Šenkvickým hájom predstavuje územie Martinského lesa významný prvok Regionálneho územného systému ekologickej stability Bratislava – vidiek ( Staníková a kol. 1993, Aurex 2008 ). Podľa tohto územného systému ekologickej stability ( ÚSES ) je celý komplex Martinského lesa vrátane priľahlej poľnohospodárskej pôdy , poľných ciest, priekop, trvalou vegetáciou porastených medzí, stromov solitérov, uznaný ako Biocentrum regionálneho významu prepojené s regionálnymi biokoridormi.  V súčasnosti schválené a vystavané logistické centrá, výstavba obytných a priemyselných zón na hranici tohto územia, odvodňovanie územia, regionálna skládka odpadov, cesty, diaľnica či poľnohospodárska činnosť vedie k jeho rozdrobovaniu a nevratnému zániku a strate jeho ekostabilizačnej funkcie. ( viď. mapa Ružičková, 2003 .) Už teraz pozorujeme ako tieto činnosti svojimi synergickými účinkami do značnej miery poškodzujú funkciu prvkov ekologickej stability daného územia. Vysušovanie územia, prehrievanie lokality a zmeny mikroklimatických  podmienok okolia Senca sme mali možnosť pocítiť toto leto keď po dlhotrvajúcom kontinuálnom období sucha prišli prívalové dažde sprevádzané záplavami a eróziou.

Žiadame v najbližšom termíne o schválenie vyhlášky na vyhlásenie chráneného areálu Martinský les, v záujme zachovania tohto vzácneho územia a v neposlednom rade mikroklímy priľahlého územia aj pre budúce generácie. Žiadame štátne orgány ochrany prírody, aby zabezpečili celistvosť tohto chráneného územia a zabránili jeho fragmentácii a nevratnému poškodzovaniu lokality developerskými aktivitami. Preto považujeme dôslednú ochranu Martinského lesa za neodkladnú, prioritnú a urgentnú.

Petičný výbor :

Jana Turanská, Senec

Ing. Ján Maglocký, Trnavská 13, Senec

RNDr. Jana Ružičková, Bratislava

Anton Škorvaga, Senec

Ing. Mária Hudáková, Senec

Osoba určená pre zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy :

Jana Turanská, Senec                                                                            Počet hárkov petície

Petícia za záchranu lesa : http://www.peticie.com/peticia_za_vyhlasenie_uzemia_martinsky_les_za_chraneny_areal

 


>