Máme historickú možnosť pripomienovať návrh VZN o podmienkach prevádzkovania herní a kasín v Senci https://bit.ly/3zu51qE . V Bratislave a Nitre sa hazard podarilo zakázať, tak prečo nie aj v Senci? Vedenie mesta Senec však úplný zákaz nechce. Preto potrebujeme vašu pomoc. Do 24.6.2021 je potrebné zaslať pripomienky k VZN. Prosím, urobte si čas na jeden email. Tu sme pre vás všetko pripravili, stačí si to len skopírovať, zmeniť osobné údaje (meno, adresa a podpis emailu) a poslať. Šírte to prosím, nech je nás čo najviac. Ďakujeme.

▶️

Komu: zelniki@senec.sk

▶️

Predmet správy: Pripomienkovanie – Návrh VZN o podmienkach prevádzkovania hazardných hier na území mesta Senec

▶️

Text správy:Dobrý deň,Ja, Anna Aktívna (

❗️

zmeniť meno priezvisko), bytom Jazerná 55, 903 01 Senec (

❗️

zmeniť adresu), podávam nasledujúcu pripomienku k návrhu VZN.1. Žiadam navrhovaný text VZN nahradiť týmto textom:——————————————VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIEč. …/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta SenecMestské zastupiteľstvo v Senci v súlade s ustanovením §6, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a ustanoveniami § 79 ods. 3 a 4 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) sa uzniesli na tomto všeobecne záväznom nariadení:§ 1Úvodné ustanovenieToto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje zákaz umiestnenia herní a kasín na území mesta Senec.§ 2Zákaz umiestnenia herníNa území Senca sa zakazuje umiestniť herňu v týchto zákonom o hazardných hrách stanovených budovách:a) hoteloch, moteloch a penziónoch,b) budovách pre obchod a služby,c) budovách pre kultúru a na verejnú zábavu,d) bytových domoch.§ 3Zákaz umiestnenia kasínNa území Senca sa zakazuje umiestniť kasíno v týchto zákonom o hazardných hrách stanovených budovách:a) hoteloch, moteloch a penziónoch,b) budovách pre obchod a služby,c) budovách pre kultúru a na verejnú zábavu.§ 4Prechodné ustanovenie1. Prevádzkovateľ hazardnej hry v herni, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, môže prevádzkovať túto hazardnú hru v herni do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.2. Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, môže prevádzkovať túto hazardnú hru v kasíne do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.3. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas celej doby platnosti licencie dodržiavať podmienky stanovené zákonom o hazardných hrách.§ 5Záverečné ustanoveniaToto nariadenie prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci dňa ……….2021 uznesením č. …../2021 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta.——————————————Ďakujem a ostávam s pozdravomAnna Aktívna (

❗️

zmeniť)


>