Keď sme si pred pár týždňami mysleli, že cena za stavebné práce v súvislosti s nadstavbou MŠ Kysucká sa zastaví na sume 1 519 839,05 € s DPH (z pôvodne vysúťažených 1 032 849,05 € s DPH), tak ďalšie dni nám ukázali, ako sme sa tu všetci mýlili.

❗️

Keďže s víťazom verejného obstarávania, firmou CS s.r.o. Trnava už mesto zo zákona nemohlo uzavrieť dodatok k zmluve (dodatkami k pôvodnej zmluve sa dohodnutá cena môže pri stavebných prácach zvýšiť maximálne o 50%), tak sa „našlo“ iné riešenie.

❗️

Našla sa firma STAFINA s.r.o. Trnava, určite len zhodou okolností je jediným spoločníkom a konateľom v tejto firme osoba s rovnakým menom a priezviskom ako stavbyvedúci z firmy CS s.r.o..

❗️

Ale toto samotné by samozrejme nestačilo, dodatočné stavebné práce boli vyčíslené na sumu 355 673,83 € bez DPH (426 808,60 € s DPH). Pri takej hodnote stavebnej zákazky je mesto povinné uskutočniť verejnú súťaž, limitom pre súťaž je hodnota zakázky na stavebné práce nad 180 000 € bez DPH.

❗️

Aj tu sa vynašli – jednoducho rozdelili túto zakázku na dve časti a v zmluvách akurát zmenili názvy zakázok („Rekonštrukcia kuchyne MŠ Kysucká“ a „Profesijné práce na MŠ Kysucká“) a ceny diela bez DPH (177 966,54 € a 177 707,29 €), všetko ostatné je v zmluvách identické. A identicky mesto Senec nezverejnilo ani povinné prílohe zmlúv – Výkaz výmer, Harmonogram prác a Informácie o subdodávateľoch.

❗️

Výsledkom týchto dodatkov a nových zmlúv je predraženie stavebných prác (ide len o stavebné práce, žiadne zariadenie kuchyne a tried, revitalizácia školského dvora) pri nadstavbe a rekonštrukcii MŠ Kysucká o takmer 100% z pôvodných 1 032 849,05 € s DPH na 1 946 647,65 € s DPH.

❗️

Koľko cyklochodníkov sa tu mohlo postaviť za 900 000 €, ktoré mesto zaplatilo naviac?O týchto zisteniach sme už podnetom informovali Úrad pre verejné obstarávanie a Generálnu prokuratúru SR, keďže projekt je financovaný z fondov Európskej únie.Výpis ORSR STAFINA, s.r.o.: https://bit.ly/3jWiFKnDodatok č. 3 pre CS s.r.o.: https://bit.ly/3k0WFOrObe zmluvy pre STAFINA, s.r.o. (sú naskenované jedna za druhou): https://bit.ly/2ZhjmWU


>