Súhrn opatrení v meste Senec.  Cieľom preventívnych opatrení je znížiť riziko šírenia koronavírusu  v súlade s nariadeniami Vlády Slovenskej republiky.

Mestský úrad

 • Mestský úrad Mierové námestie 8, Senec je od 16. marca 2020 až do odvolania zatvorený.
 • Podateľňa – prístupná v stránkových dňoch pondelok, piatok v čase od 8.00 do 11.00 h; streda v čase od 13.00 do 16.00 h.
 • Úhrady poplatkov môžu občania poukázať bezhotovostným prevodom na účet mesta.
 • Matrika bez info
 • Svadobné obrady v Sobášnej sieni MsÚ je povolené vykonávať výlučne za účasti najbližšej rodiny až do odvolania.
 • Vstup do priestorov MsÚ vo vyhradených stránkových hodinách pre podateľňu bude regulovať tím informátorov MsÚ a je možný len s ochranným rúškom alebo inou pomôckou tohto typu (šatky a pod.).

Mestská polícia – Senec  kontakt

 • Vstup verejnosti do budovy Mestskej polície  bez info
 • Mestská polícia preveruje dodržiavanie nariadení a robí pravidelné kontroly detských ihrísk a verejných priestorov
 • Od 18.03.2020 – Mestská polícia kontaktuje občanov nad 80 rokov
 • Kontaktné tel. číslo:  159

Školy a školské zariadenia 

 • Vyučovanie na školách a školských zariadeniach je prerušené v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane 
 • Na všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prebieha vyučovanie prostredníctvom Edupage.
 • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.
 • Bližšie informácie tu
 • Športoviská a telocvične sú uzavreté do odvolania.
 • Zákaz organizovania lyžiarskych výcvikov, výletov a exkurzií žiakov až do odvolania.

Poliklinika

 • Nemáme informáciu , či bola zriadená izolačná miestnosť pre pacientov označených ako pravdepodobne infikovaných COVID-19 (karanténna miestnosť) ani o usmerneniach pre lekárov.

Seniori, sociálne služby, opatrovateľské služby

 • Zariadenia opatrovateľskej služby mesta Senec na Hviezdoslavovej ul. zatvorené až do dovolania.
 • Denné centrum seniorov na Hviezdoslavovej ul. je zatvorené do odvolania.
 • Opatrovateľské služby v domácnostiach bez info
 • Práca terénnej služby bez info
 • Obedy pre seniorov pripravované v Stredisku sociálnych služieb – mestskej jedálni na Hviezdoslavovej ul. je možné odoberať aj naďalej osobne alebo prostredníctvom rozvozu; stravovanie priamo v priestore mestskej jedálne je zakázané až do odvolania;

Kultúrne, športové a verejné podujatia 

 • Všetky zariadenia, Mestské kultúrne stredisko (MsKS), vrátane kina, mestskej knižnice ako aj mestského múzea sú zatvorené v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva do odvolania
 • Zákaz konania akýchkoľvek verejných, spoločenských, športových a kultúrnych podujatí do odvolania.

Mestská autobusová doprava

 • Mestská autobusová doprava v Senci od 17. marca 2020 až do odvolania nepremáva

Zber odpadu

 • Zberný dvor na Železničnej ulici v Senci je od 17. marca 2020 zatvorený
 • Termín jarného upratovania sa posúva na neurčito
 • Odvoz bioodpadu na základe dohody na útvare zelene, údržby a čistenia mesta Senec telefonicky:  0911 053 634 alebo mailom  kolozsvariovav@senec.skodpady@senec.sk

Ďalšie organizácie v správe mesta

 • Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. ,  Mestské Múzeum,
  ktoré sídlia v Tureckom dome ostávajú zatvorené do odvolania.  Komunikácia je možná telefonicky alebo elektronicky.

SCR Senec, s.r.o : tel.č. 02/45923080; 0905277902; e-mail: scr@slnecnejazera.eu;
Mestské Múzeum:  tel.č. 02/20205501; 0911169754; e-mail: muzeum@senc.sk

 • Spoločný obecný úrad pre stavebný poriadok prechádza do bezstránkového režimu do odvolania; všetky podania sú umožnené cez vymedzený stránkový režim podateľne MsÚ ,  k dispozícii je elektronická komunikácia

Pomoc odkázaným občanom, seniorom, bezdomovcom

 • Pomoc pre osamelých a starých ľudí – nahlasovať, alebo kontaktovať sociálny útvar mesta Senec. : locziovag@senec.sk, tel.: 0911 187 178
 • Prístup k pitnej vode predovšetkým pre ľudí bez domova je zabezpečený na Slnečných jazerách – JUH (pri bývalej drevenej dedine)
 • Mesto tvorí databázu dobrovoľníkov, kontakt:  Sociálny útvar mesta Senec,  locziovag@senec.sk
 • Sociálny taxík je k dispozícii v obmedzenom režime. Objednáva sa deň dopredu na sociálnom útvare mesta mailom: banicovam@senec.sk, alebo telefonicky 02/2020 5145.
 • Ochranné rúška po ich zabezpečení  ich dostanú najskôr seniori.

Dezinfekcia prebehla aj vo všetkých mestských budovách a na verejných ihriskách, kde sa bude podľa potreby naďalej opakovať.

Obchody a prevádzky

Od 16.03.2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:

 • predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
 • predajní drogérie,
 • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
 • predajní novín a tlačovín,
 • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
 • prevádzok telekomunikačných operátorov,
 • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
 • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 • prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb,
 • práčovní a čistiarní odevov,
 • taxislužieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
 • autoservisov, odťahových služieb a pneuservisov,
 • pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematóriá.

viac informácii tu

Okresný úrad

 • V zmysle nariadenia vlády bližšie informácie tu

AKTUÁLNE INFORMÁCIE „Koronavírus na Slovensku“ tu

INFOLINKA NÁRODNÉHO CENTRA ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ: 0800 221 234, e-mail:  novykoronavirus@uvzsr.sk 

 

 


>