Protest proti návrhu uznesenia pod názvom „Návrh a voľba členov komisií MsZ“

13.01.2015 Protest proti návrhu uznesenia pod názvom „Návrh a voľba členov komisií MsZ“

Protestujeme proti návrhu uznesenia pod názvom návrh a voľba členov komisií MsZ v Senci, číslo
materiálu 4, z dôvodu, že postup a návrhu je v rozpore s rokovacím poriadkom MsZ v Senci
a v rozpore s rokovacím poriadkom komisií MsZ v Senci.
Dôvodová správa priložená k návrhu uvádza toto:
„Podľa ustanovenia §39 časť 11 Rokovacieho poriadku MsZ v Senci sa členovia komisií volia na návrh
primátora mesta alebo poslancov z radov poslancov ako aj neposlancov, t.j. občanov mesta. Zvolenie
členov si vyžaduje nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. “
Cely paragraf však hovorí toto:
§ 39
„Návrh na vytvorenie komisií a rozdelenie poslancov do komisií MsZ predkladá primátor mesta a
poslanci spravidla po dohode poslaneckých klubov. V prvej etape sa samostatne hlasuje o zriadení
komisie s určením jej názvu a predmetu činnosti, potom sa volia na návrh primátora mesta alebo
poslancov členovia jednotlivých komisií z radov poslancov. Osobitne sa hlasuje o predsedovi komisie
na návrh primátora alebo poslancov. Zvolenie si vyžaduje nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných
poslancov. O doplnení komisií členmi z radov neposlancov rozhodne MsZ na základe návrhu
predsedov komisií, po predchádzajúcom schválení v príslušnej komisii, hlasovaním v ďalšej etape,
spravidla na najbližšom ďalšom zasadnutí MsZ.“
Takže ak postup má byť správny tak najskôr sa musí hlasovať o rozdelení poslancov do komisií
a následne ak sú voľné miesta je ich počet zverejnený a po splnení podmienok podľa §6 bod 3 a 4 sa
rozhoduje o doplnení členov komisií z radov neposlancov. Poslanec môže byť podľa rokovacieho
poriadku členom maximálne 2 komisii.
Ďalej z pohľadu poslancov z poslaneckého klubu občianskych aktivistov o.z. MOJE MESTO chápeme
tento postup ako hrubé porušenie rokovacieho poriadku a hrubú ignoráciu 36,84% vôle voličov
mesta Senec keďže napriek včas doručeným návrhom členov komisií primátorovi mesta tento návrh
nebol prerokovaný a neprešiel dohodou poslaneckých klubov boli nami navrhnutí členovia komisií
neakceptovaní a dokonca niektorí sú primátorom mesta svojvoľne zaradení do komisií kde sa vôbec
nehlásili a nemajú záujem v týchto komisiách pracovať.
Z týchto dôvodov žiadam, aby MsZ upustilo v tomto nezákonnom postupe a striktne pri voľbe členov
komisií MsZ postupovalo podľa rokovacieho poriadku.
Žiadame o zmenu uznesenia o obsadení komisií z radov poslancov. Poslanec môže byť členom
maximálne 2 komisií. Voľné miesta budú ponúknuté občanov postupom stanoveným rokovacím
poriadkom komisií §6 bod 3 a 4.

Predkladateľ: Ing. Mária Hudáková