Na základe podnetov od občanov, ktorí upozornili, že skládka odpadov TKO sa rozširuje smerom k lesu ( Natura 2000)  sa členovia OZ Moje Mesto vybrali na poslanecký prieskum na seneckú skládku. Bezprostredne po návrate z tejto obhliadky poslankyne Jana Turanská a Mária Hudáková napísali list „Oznámenie o ekologickej havárii na skládke odpadu Senec 1.a 2. etapa, žiadosť o prešetrenie a nápravu“ “ na:

 • Okresný úrad životného prostredia v Senci
 • Slovenskú inšpekciu životného prostredia
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ako aj „„Podnet na čiernu stavbu – nepovolené rozšírenie skládky odpadu s následkami ekologickej havárie“ na:

 • Okresný úrad životného prostredia v Senci
 • Políciu SR

Rozšírenie skládky podľa všetkého prebieha nezákonným spôsobom.

Tu je znenie listu ako aj opis situácie na skládke:

Počas ohláseného poslaneckého prieskumu s členmi poslaneckého klubu OZ Moje Mesto na skládke, sme zistili, že skládka TKO Senec Červený Majer 1., 2. etapa, ktorú prevzalo, po prevádzkovateľovi Branntner -Soba s.r.o., v likvidácii, v minulosti do správy zo zákona o odpadoch mesto Senec, sa nachádza v havarijnom stave. Stave, ohrozujúcom životné prostredie, povrchové i podzemné vody, keďže prichádza k viditeľnému úniku skládkovej kvapaliny, zmiešanej s dažďovou vodou, ktorá zo skládky voľne odteká smerom k diaľnici. Tieto skládkové vody evidentne likvidujú tam rastúcu zeleň a voľne vsakujú do podložia. Voľným okom je vidieť metánové jazierka. Jedná sa o pomerne silný výtok odpadových vôd zmiešaných s dažďovými vodami. (potok).

Pod etapou skládky 1. a 2. voľne vsakujú dažďové vody aj z etapy 3. , ktoré sú tam dovedené potrubiami pod etapou 1. a 2.. Množstvo dažďových vôd z etapy 3. je tak veľké, že pri bežnom daždi vytvorí jazero, ktoré sa samovoľne zmieša s priesakovou kvapalinou z priesakovej nádrže etapy 1. a 2.. Retencia tohto priestoru ohraničeného diaľnicou je úplne nedostatočná. Je nutné zabezpečiť odvod dažďovej vody buď do recipientu Čierna voda alebo systémom retenčných nádrží, ktoré ju zadržia v danom území. Prevádzkovateľ etapy 3. sa vôbec nezaoberá, tým kde končia dažďové vody z jeho prevádzky a značne sa podieľa na súčasnom havarijnom stave.

Skládka momentálne nespĺňa žiaden z predpisov a legislatívnych požiadaviek. Nie je samostatne oddelená od ďalšej, 3.etapy, ktorá má iného prevádzkovateľa- spoločnosť  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. a mesto Senec nemá k nej vytvorený  samostatný prístup. Mesto Senec túto časť skládky ani úradne prevádzkovať nemôže, nakoľko SIŽP zakázala na túto časť navážanie v r.2007, ale skládka 1. a 2. etapa nie je ani riadne uzavretá a rekultivovaná. Mesto nemá vo svojom predmete činnosti oprávnenie na prevádzkovanie skládky odpadu. Domnievame sa. že súčasný stav vyplýva i z faktu, že mesto skládku ani neprevádzkuje, ani ju neuzavrelo tak, ako ukladá zákon. Celý tento stav je v rozpore s našou i európskou legislatívou Preto žiadame zodpovedné orgány odpadového hospodárstva, t.j. Ministerstvo životného prostredia SR, SIŽP a OÚ-odbor životného prostredia a odpadového hospodárstva, aby havarijný stav urgentne riešili a zjednali u prevádzkovateľov skládky ( mesto Senec a AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. ) nápravu a poprípade riešili havarijnú situáciu, t.j. nevyhnutnú sanáciu skládky, prostriedkami z environmentálneho fondu.

Informovanie primátora o situácii 

O ekologickej havárii na skládke boli informovaní aj primátor Senca K. Kvál ako aj poslanci MsZ v Senci dňa 12. mája 2017. Zarážajúce je tvrdenie primátora Kvála: „Ekologická havária, ekologická katastrofa – to je šírenie poplašnej správy“. Prednostka Répássyová sa vyjadrila, že mesto dalo robiť monitoring a všetko je v poriadku – vyzývame ju, aby tento monitoring uverejnila!

Odpoveď od Ministerstva životného prostredia:

Ministerstvo životného prostredia potvrdilo obavy poslancov a nariadilo hneď niekoľko opatrení. Celú správu prikladáme:

na stiahnutie tu: Stanovisko Ministerstva životného prostredia pdf

na stiahnutie tu: Výsledky merania pdf

Odpoved_01 Odpoved_02Odpoved_03Odpoved_05Odpoved_04Odpoved_06Odpoved_07

 

Dôvody na uzavretie skládky:

 • Šíriaci sa nepríjemný zápach
 • Nebezpečie kontaminácie spodných vôd
 • Rozšírené hlodavce
 • Nízka motivácia predchádzať tvorbe odpadov, triediť a zhodnocovať odpady
 • Zhustená premávka ťažkých nákladných áut
 • Environmentálna záťaž územia na celé stáročia
 • Finančná záťaž pre mesto: 1,6 mil eur za uzavretie 1. a a2. Etapy je  bremeno, ktoré občanom zanechal bývalý prevádzkovateľ, Brantner- Soba s.r.o., konateľom bol bývalý poslanec a terajší člen komisie ŽP Gabriell Klokner

Bude sa skládka napriek tomu rozširovať?

Dňa 28.9.2016 sa na zasadnutí komisie životného prostredia rokovalo o rozšírení či dobudovaní skládky, ktorú v krátkej dobe plánuje firma AVE. Jej rozšírenie samozrejme zastával p. Klokner, nominant a prívrženec skupiny okolo pána primátora. A takto sa vyjadril člen komisie životného prostredia a syn poslankyne a vicežupanky pani Gabrielly Németh, pán Kristián Németh:. „Ja som toho názoru, že pokiaľ budú mať všetky potvrdenia, všetky kontroly, EIU, všetko hotové, je to samozrejme, že dobudovanie áno, bez toho sa nepohneme. Mňa skôr trápi prečo sa nerozprávame už teraz o 4. etape. Bude ju treba. Ako to budeme riešiť? Môžete sa smiať. Bude ju treba, 4. etapu, či chcete alebo nie, čiže táto tretia, samozrejme. Nemám dôvod pochybovať, že to bude v poriadku.“

Veríme, že tieto slová nevojdú do čiernej kroniky mesta a nestanú sa realitou.

Predsedom komisie životného prostredia je poslanec Zdenek Černay a váženým členom komisie je aj bývalý majiteľ skládky 1. a 2. etapy Gabriel Klokner, nominant pána primátora.

Záznam z prejednania petície: 

18358833_891433000994722_3078268751177017883_o 18423039_891433097661379_2816828591685089927_o 18423032_891433167661372_767440505850235448_o 18422968_891433310994691_4905479754407776452_o 18404086_891432990994723_3738250372772468721_o 18402076_891432730994749_9198631766439262913_o 18359133_891432920994730_9170553083510087382_o 18358845_891432727661416_5829914426378414525_o_MG_7342 2_MG_7339 2_mg_5557

 


>