Čo je samosprávny kraj a aké má kompetencie?Nubium_Jano_Maria

Rozdelenie kompetencií medzi štát a samosprávu, tak ako fungujú v súčasnej podobe, schválil parlament po dlhých politických naťahovačkách v roku 2001. Prvé voľby regionálnych parlamentov a predsedov ôsmich samosprávnych krajov sa uskutočnili ešte koncom toho istého roku.

Kompetencie samosprávnych krajov

Kraj spravuje pozemné komunikácie, železnice, cestnú dopravu, civilnú ochranu, sociálnu pomoc, územné plánovanie, školstvo, telesnú kultúru, divadelnú činnosť, múzeá a galérie, osvetovú činnosť, knižnice, zdravotníctvo, humánnu farmáciu, regionálny rozvoj a cestovný ruch. Rovnako má koordinovať rozvoj a spoluprácu s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí, vykonávať vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov samosprávneho kra­ja.

História zástupcov mesta Senec v Bratislavskom samosprávnom kraji:

2001 – 2005 : Rezsö Duray, Gabriel Ágardy, SMK
2005 – 2009 : Rezsö Duray, Gabriel Ágardy, SMK
2009 – 2013 : Gabriella Németh, SMK
2013 – 2017 : Gabriella Németh, SMK
2017 – 2022 : ???

 

Prideľovanie dotácií BSK pre organizácie v Senci:

názov účel výška rok
ŠK SFM Senec na projekt OKRES SENEC a jeho PRIATELIA bez uvedenia 2006
Materské centrum Senecké slniečko na zabezpečenie efektívneho fungovania centra bez uvedenia 2006
Farský úrad Senec na obnovu maľovky a zlatenia rímsko-katolíckeho kostola v Senci  100 000 Sk 2007
ŠK SFM Senec na projekt OKRES SENEC a jeho PRIATELIA bez uvedenia 2007
Mesto Senec a projekt Etablovanie stálej expozície historického dedičstva mestského múzea v Senci 150 000 Sk 2008
Maďarský kultúrny a spoločenská zväz na Slovensku CSEMADOK, oblastný výbor Senec na projekty: 17. Celoslovenská súťaž v prednese a prózy Mihalya Tompu, 39. dni Alberta Molnára Szencziho, Deň poézie a prézy, Dom tvorenia v okrese Senec, Vianočný koncert v okrese Senec; na regionálny kultúrny program; bez uvedenia 2008
Maďarský kultúrny a spoločenská zväz na Slovensku CSEMADOK, oblastný výbor Senec na projekty: Deň poézie a prózy, literárne večery; XXXIX. Ročník Dni Alberta Molnára Szencziho; Vianočný koncert v okrese Senec; Dom tvorenia v okrese Senec; bez uvedenia 2008
Mesto Senec etablovanie stálej expozície historicého dedičstva Mestského múzea, 2. etapa 4 000 € 2009
Maďarský kultúrny a spoločenská zväz na Slovensku CSEMADOK, oblastný výbor Senec  XL. Dni Alberta Molnáta Szencziho 1 000 € 2009
Maďarský kultúrny a spoločenská zväz na Slovensku CSEMADOK, oblastný výbor Senec Tvorivé dielne v okrese Senec 100 € 2009
Maďarský kultúrny a spoločenská zväz na Slovensku CSEMADOK, oblastný výbor Senec Malinovské leto 300 € 2009
Mesto Senec  Rekonštrukcia mestského múzea 6 000 € 2010
Farský úrad Senec Rekonštrukcia kostola 3 200 € 2010
Materská škola Alberta Molnára Szencziho Revitalizácia ihriska materskej školy 1 000 € 2010
Maďarský kultúrny a spoločenská zväz na Slovensku CSEMADOK, oblastný výbor Senec Malinovské leto 1 150 € 2010
Maďarský kultúrny a spoločenská zväz na Slovensku CSEMADOK, oblastný výbor Senec Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu 1 200 € 2010
Maďarský kultúrny a spoločenská zväz na Slovensku CSEMADOK, oblastný výbor Senec Dni Alberta Molnára 1 400 € 2010
Maďarský kultúrny a spoločenská zväz na Slovensku CSEMADOK, oblastný výbor Senec Malinovské leto 1 000 € 2011
Maďarský kultúrny a spoločenská zväz na Slovensku CSEMADOK, oblastný výbor Senec Dni Alberta Molnára Szencziho 1 200 € 2011
Maďarský kultúrny a spoločenská zväz na Slovensku CSEMADOK, oblastný výbor Senec Vianočné koncerty v okrese Senec 400 € 2011
Mesto Senec Prezentácia dávnej minulosti Senca a jeho okolia 1 000 € 2011
Maďarský kultúrny a spoločenská zväz na Slovensku CSEMADOK, oblastný výbor Senec Tvorivé dielne v okrese Senec 700 € 2011
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci Revitalizácia školského dvora 7 000 € 2012
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci Vytvorenie vonkajšieho športového ihriska 2 500 € 2013
Školský športový klub GAB Senec GABBO Cup 2013 – IV. ročník basketbalového turnaja 500 € 2013
Klub absolventov a priateľov Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským Vytvorenie odbornej učebne na vyučovanie odborných predmetov odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 2 000 € 2013
Mesto Senec Vybavenie interiéru dvoch nových tried MŠ Kysucká 9, Senec pre 36 detí 7 000 € 2013
Klub absolventov a priateľov Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským Pamätná kniha k 55. výročiu Spojenej školy s VJM Senec – vytlačenie pamätnej knihy s doručením do školy 2 300 € 2014
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci Rekonštrukcia fasády – odstránenie havarijného stavu 5 000 € 2014
GaFuGa, O.Z. Účasť na medzinárodnom turnaji, organizovanie športových podujatí 1 300 € 2014
ŠK SFM Senec Medzinárodný mládežnícky turnaj vo futbale 4 000 € 2014
Futbalová miniliga Senca Revitalizácia areálu ZŠ Mlynská a podpora športu mládeže 1 000 € 2014
Materská škola Košická 40 Senec Vybavenie interiéru dvoch nových tried MŠ Košická, Senec pre 30 detí 5 000 € 2014
Maďarský kultúrny a spoločenská zväz na Slovensku CSEMADOK, oblastný výbor Senec XLVII. Dni Alberta Molnára Szencziho 1 650 € 2015
Mesto Senec Realizácia vianočných koncertov Základnej umeleckej školy v Senci 1 400 € 2015
GaFuGa, O.Z. Májový turnaj Senec 2 500 € 2015
Školský športový klub GAB Senec Zlepšenie tréningového procesu – basketbalového oddielu GABBO Senec – tréningové pomôcky 2 500 € 2015
Základná škola, Mlynská Plavecký výcvik kurz pre 2. -4. ročník ZŠ 2 400 € 2015
Mesto Senec Prostredníctvom opravy a údržby miestnej komunikácie zlepšiť kvalitu dopravnej infraštruktúry v meste Senec 24 826 € 2015
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci Interaktívna tabuľa  a interaktívne softvéry 1 500 € 2015
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci Vybavenie prírodopisnej učebne – nákup notebooku, softvéru, dataprojektoru, mikroskopu … 2 500 € 2015
Maďarský kultúrny a spoločenská zväz na Slovensku CSEMADOK, oblastný výbor Senec XLVI. Dni A. Molnára Szencziho 1 650 € 2015
Materská škola Alberta Molnára Szencziho Modernizácia vonkajších priestorov MŠ A.M. Szencziho Senec – odstránenie pôvodnej dlažby, výmena zábradlia 4 000 € 2015
Materská škola, Fándlyho 2, Senec Vybavenie interiéru novovytvorenej triedy MŠ Fándlyho 2, Senec – elokované pracovisko Hurbanova Ves 4 000 € 2015
TENENET, občianske združenie Náš príbeh (predstavenie životných príbehov 3 zdravotne postihnutých ľudí, ktorí úspešne prechádzajú procesom de-inštitucionalizácie v DSS – filmové spracovanie) 1 000 € 2015
MŠK Senec, o.z. Materiálna základňa mládež, organizácia ml. športových podujatí 2 000 € 2015
MŠK Senec, o.z. Organizácia mládežníckeho športového podujatia s medzinárodnou účasťou 2 000 € 2016
FootGolfový Klub Senec, o.z. FootGolf – podpora klubu – nového športu na Slovensku 5 000 € 2016
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci Vytvorenie počítačovej siete školy 4 000 € 2016
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Senec Obnova fasády kostolnej veže v Senci – I. etapa 20 000 € 2016
Maďarský kultúrny a spoločenská zväz na Slovensku CSEMADOK, oblastný výbor Senec XLVII. Dni Alberta Molnára Szencziho 1 650 € 2016
Spolok alternatívnych rozvíjateľov osobnosti Pozsonyi és Szenci életmesék – Životné prííbehy z Bratislavy a zo Senca 2 500 € 2016
Mesto Senec Realizácia vianočných koncertov Základnej umeleckej školy v Senci 1 400 € 2016
GaFuGa, O.Z. Májový turnaj Senec 2 500 € 2016
Školský športový klub GAB Senec Zlepšenie tréningového procesu – basketbalového oddielu GABBO Senec – tréningové pomôcky 2 500 € 2016
Vytvorenie Senecká korčuľa – IX. ročník 1 000,00 € 2017
Školský športový klub GAB Senec Materialme vybavenie športového klubu 2 000,00 € 2017
SWIM Klub Senec Zavedenie centralneho výkového a zdokonalovacieho plaveckého výcviku žoakov škol v meste Senec a jeho okolí 3 500,00 € 2017
Collegium Wartberg Senčania Senčanom, hudobno- benefičný maratón 2017 „Hummel v Senci“ 4 000,00 € 2017
SPORT CLUB Senec Plavecké nádeje 2017 4 000,00 € 2017
Tomáš Huszár Streetpark – materiálno-technické vybavenie priestoru športovej haly 5 000,00 € 2017
Združenie detí a mládeže Radosť Radosť v nových krojoch 6 000,00 € 2017
Základná škola (Mlynská, Senec) Vzdelavacie, športové aktivity a doprava žiakov ZŠ 6 000,00 € 2017
Mestské kultúrne stredisko Slnečný festival 8 000,00 € 2017
FootGolfový Klub Senec, o.z. FootGolf – šport pre všetky generácie 8 000,00 € 2017
Futbalová miniliga Senca Rekonštrukcia športového ihriska v areáli ZŠ Mlynská, Senec 10 000,00 € 2017
MŠK Senec, o.z. Zriadenie umelého mobilného klziska v Senci – podpora celoročného korčuľovania pre všetkých 10 000,00 € 2017
JUNGPEREG 1632 v Senci Rekonštrukciou a sprístupnením historickej vínnej pivnice v Senci prispieť k rozvoju vínneho turizmu v Malých Karpatoch 11 500,00 € 2017
Mgr.art. Zuzana Oros – ORFLEX Zaobstaranie fotografického objektívu pre webstránku www.szenc.sk 2 000 € 2017
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Senec Obnova nehnuteľnosti národnej kultúrnej pamiatky – kostol sv. Mikuláša v Senci, 2.etapa 20 000 € 2017

 

 

Je len na vás, či bude ďalší zástupca na BSK hájiť záujmy všetkých Senčanov.


>