18.06.2013 – Správa z prerokovania petície MÚ

Dnes sa v priestoroch MU uskutočnilo prerokovanie Petície vo veci zvýšenia kapacity materských škôl. OZ MOJE MESTO ako redkladateľ petície odprezentovalo účastníkom stretnutia zámer, ktorý doložilo demografickými údajmi vychádzajúcimi z analýzy stavu kapacity materských a základných škôl v Senci vypracoveného v septembri 2012.

Priemerný vek občana nášho mesta je 33 rokov. Je to vek, keď podľa štatistík väčšina žien končí materskú dovolenku po narodení svojho prvého dieťaťa. Aktuálne sú materské školy v Senci kapacitne schopné prijať približne 180 nových detí ročne. Počty neprijatých detí sú alarmujúce, a z roka na rok sa zvyšujú. V tomto roku ide o 158 detí, ktoré spĺňajú podmienku veku a trvalého pobytu v meste Senec. Na stretnutí nás primátor informoval o prebiehajúcich rozšíreniach, ktoré podľa jeho slov umožnia už v septembri tohto roku umiestniť ďalších 56 detí.

Našou základnou požiadavkou, ktorú sme na stretnutí tlmočili bolo navýšenie kapacít materských škôl o 100 miest do septembra 2013. Ako alternatívu riešenia súčasnej situácie sme predložili myšlienku Flexi škôlok, využívaných v obdobných prípadoch v zahraničí. Ide o dočasné riešenie, ktoré v porovnaní s klasickou stavbou vyžaduje neporovnateľne nižšie finančné náklady ako aj čas na realizáciu.

Boli sme ubezpečení, že mestu táto situácia nie je ľahostajná a hľadá riešenie, ktoré poskytne trvalo udržateľný rozvoj a podmienky vyhovujúce všetkým štandardom. Klub nezávislých poslancov a klub SMK v súčasnosti pracuje na alternatívnom riešení, ktoré nám predstaví najneskôr na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. O charaktere tohto riešenia, ani o kapacitných možnostiach sme sa na stretnutí užial nedozvedeli.

Mrzí nás, že napriek našim snahám, nie je možné realizovať rozšírenie materských škôl, ktoré by uspokojilo kapacitné potreby Senca už v tomto školskom roku. Aktuálny stav je o to smutnejší, že analýza kapacít škôl a škôlok odprezentovaná v septembri 2012 jednoznačne súčasný stav predpovedala a alternatíva, akou bolo možné počty neprijatých detí znížiť, bola ponúknutá už v tom čase. V danom okamihu nám nezostáva iné než veriť prísľubom, ktoré sme dostali a vyčkať do septembra. Preto aj vás, ktorí ste petíciu podporili a predovšetkým rodičov, ktorých sa táto nepríjemná situácia týka prosíme o trpezlivosť.

Vo štvrtok 20.6.2013 sa uskutoční zasadnutie Mestského Zastupiteľstva, kde bude táto téma prediskutovaná v rámci bodu Rôzne. Našej požiadavke o stanovenie presného času, v ktorom bude tento bod prediskutovaný nebolo vyhovené, a to ani napriek prejavenému záujmu nás – občanov. Čas prejednania je vzhľadom na veľký počet bodov predpokladaný vo večerných hodinách. Ak máte záujem zúčastniť sa osobne, budeme vás informovať bližšie.

Postupnosť krokov:

20.06.2013 –  TV prenos zo zastupiteľstva Senec – LINK (45. bod Rôzne)
27.06.2013 – Zápis MÚ – petícia škôlky
24.06.2013 – Žiadosť o oficiálne stanovisko k vyjadreniu primátora mesta Senec
08.07.2013 – Odpoveď na správu o prerokovaní petície

 úvodná strana