potopa02V piatok 9.mája. 2014. sa uskutočnilo stretnutie nášho OZ Moje mesto v zastúpení Mária Hudáková a Jana Némethová, zástupcu petičného výboru Jána Maglockého a zástupcov mesta Senec, ohľadom prejednávania petície zameranej na riešenie protipovodňových opatrení.

Vedúci odboru životného prostredia Karol Czére predstavil kroky, ktoré mesto plánuje do budúcna urobiť, aby sa predišlo ničivým vplyvom povodní, ktoré na území nášho mesta vznikajú následkom intenzívnych zrážok. Nápomocný pri tvorbe týchto opatrení bude i člen petičného výboru a odborník v danej oblasti Ján Maglocký.

Zo stretnutia vyplynulo niekoľko nelichotivých skutočností:

  • nie je zmapovaná dažďová kanalizácia, chýba jej projektová dokumentácia
  • nie je známa účinnosť a funkčnosť dažďovej kanalizácie

Minuloročné povodne odhalili práve vymenované nedostatky. Podľa vyjadrení mesto momentálne mapuje dažďovú kanalizáciu a pracuje na odstraňovaní prerušení a upchatí dažďovej kanalizácie.  Vraj na komplexné riešenie protipovodňových opatrení bude potrebné aj vyvlastnenie vo verejnom záujme.

Na stretnutí sme mimo iného upozornil na nestále eolitické íly, kloré tvoria starú horu a nie je vhodné na nich stavať. Táto problematika je rozpracovaná v správe Štátneho geologického ústavu z rokov 2002-2009 bod 2.8 Objemovo nestále zeminy  , kde sú vymenované sledované narušené domy v Senci a vo Veľkom Bieli (mapa).

Apelovali sme na koncepčný prístup mesta a spolupodielanie sa developerov pri financovaní a výstavbe dažďovej kanalizácie. Sme presvedční, že nie je správne a morálne, aby sa všetci občania mesta skladali na opravu a budovanie, prípadne rozširovanie kanalizacie v nových oblastiach výstavby bez markantnej finančnej účasti developerov.

Rovnako sme apelovali na mesto, aby sprísnilo svoje požiadavky a kontrolovalo či sú dimenzie projektovaných dažďových kanalizácii dostatočné už pri prezentovaní projektových dokumentácii a schvaľovaní projektov ako aj pri samotnej kolaudácii dažďových kanalizácii developerov, ktorú mesto musí preberať obhliadnutím na mieste a skontrolovať ich skutočné vyhotovenie, aby kvalita odpovedala projektom. Chyby, ktorých sa developeri/stavebníci dopúšťajú častokrát vedome, sú pri prepuknutí problémov následne financované z rozpočtu mesta a z peňazí daňových poplatníkov a pôvodných obyvateľov mesta Senec, čo považujeme za nemorálne.

Vyzvali sme zástupcov mesta k zodpovednosti voči terjším aj budúcim obyvateľom vo veci protipovodňovej ochrany a výstavby na bezpečných miestach bez hrozby záplav.

Na záver tejto správy chceme ubezpečiť občanov, že táto téma pre nás nie je ani zďaleka uzavretá a sľuby od mesta nie sú riešením. Riešením bude až koncepčný prístup a riešenie od odborníkov, ktoré bude následne realizované aj v praxi. Vedenie mesta ako i zamestnanci mesta sú plne zodpovední za dnešný stav a aj škody, ktoré vznikli . Je potrené si uvedomiť, že opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú preventívne, v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni. Prevencia je vždy lacnejšia a účinnejšia ako riešenie následkov nekoncepčného prístupu a zľahčovania problematiky zo strany primátora mesta Senec, ktorý dokonca nerešpektuje ani zákon, ktorý jasne definuje, čo je a čo nie je povodeň a rovnako ingoruje opatrenia na ochranu pred povodňami, ktoré sú definované v  Zákone č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami  

§ 2 Povodeň 

Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Povodeň vzniká, keď
bod d) sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z topiaceho sa snehu,

 § 4 Opatrenia na ochranu pred povodňami
(4) Opatrenia po povodni sú:
a) obnovenie základných podmienok pre život ľudí, pre hospodársku činnosť na povodňou zaplavenom území a opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa osobitného predpisu
b) zabezpečovanie dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenávajú následky povodne,
c) zistenie, vyhodnotenie, verifikácia a odstránenie povodňových škôd,
d) analyzovanie príčin a priebehu povodne,
e) vypracovanie súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,
f) rozbor účinnosti preventívnych opatrení a opatrení, ktoré sa vykonávajú v čase povodňovej situácie, a návrhy na zvýšenie ich efektívnosti v budúcnosti,
g) iné opatrenia na odstránenie nepriaznivých dôsledkov povodne a na poučenie z jej priebehu.

 

Čo tejto petícii predchádzalo?

– okrem samotných povodní v roku 2006 a 2013
– 28. augusta 2013 sme zaslali primátorovi mesta výzvu, aby mesto riešilo patovú situáciu:


>