V súvislosti s terénnymi úpravami na pozemku za poliklinikou sme požiadali stavebný úrad o štátny stavebný dohľad.Na uskutočnenie terénnych úprav v takomto rozsahu sa vyžaduje rozhodnutie o využívaní územia a následné stavebné povolenie. Pripomíname, že pozemok má funkčné využitie ako verejná zeleň.Súhlas mesta, ktorý ani nešpecifikuje rozsah úprav, neodvoláva sa na všeobecne záväzný predpis, podľa ktorého bol súhlas vydaný, neustanovuje podmienky úprav je podľa nášho názoru v rozpore so stavebným zákonom.Počkáme, samozrejme, na výsledok výkonu štátneho stavebného dohľadu.Nezabúdame ani na to, kto umožnil predaj tohto pozemku.


>