24.06.2013 – Žiadosť o oficiálne stanovisko k vyjadreniu primátora mesta Senec, škôlky

Ing. Karol  K v á l
Primátor mesta Senec
Mierové nám. 8
903 01 Senec

V Senci dňa 24.6.2013

Vec: Žiadosť o oficiálne stanovisko k vyjadreniu primátora mesta Senec
Žiadame vás týmto o oficiálne stanovisko k vyjadreniu primátora mesta Senec Karola Kvála, o počte a štruktúre podpisov na petícii za rozšírenie kapacít materských škôl.

Petícia bola doručená vedeniu mesta dňa 27.5.2013, spolu s podpisovými hárkami obsahujúcimi 636 podpisov. Dňa 10.6.2013 bola petícia doplnená o podpisové hárky so 638 podpismi.

Dňa 20.6.2013 informoval primátor mesta Senec Karol Kvál poslancov a účastníkov zasadnutia mestského zastupiteľstva o počte a štruktúre podpisov na predmetnej petícii nasledovne:

„Petícia mala 647 podpisov, z toho bolo 551 v poriadku, 91 boli obyvatelia, ktorí nemali trvalý pobyt v Senci, 5 boli cudzinci, ktorí sa nedajú preveriť.“

Petíciu svojim podpisom podporilo dohromady 1274 občanov mesta Senec a blízkeho okolia. Kedže mala všetky náležitosti a bola predložená v súlade s článkom 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame o zdôvodnenie rozdielu medzi počtom podpisov doručených vedeniu mesta Senec a počtom podpisov, ktoré boli predmetom primátorovho vyjadrenia.

Zároveň žiadame, aby boli správne údaje zohľadňujúce všetky doručené podpisy odkomunikované poslancom na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ako aj občanom prostredníctvom tlačovej správy zverejnenej na webovom portáli mesta Senec  v mesačníku Senčan. S ohľadom na vyššie uvedené, žiadame o možnosť revidovať tlačové správy majúce súvis s predmetnou petíciou.

Sme presvedceni o tom,  že je v záujme vedenia mesta Senec informovať občanov pravdivo a v prípade nepresného vyjadrenia, toto uviesť čo najskôr na správnu mieru. Preto veríme, že bude našej žiadosti vyhovené a správne údaju budú občanom zverejnené v čo najkratšom čase.

 

S úctou

 

OZ Moje Mesto

v zastúpení Martina Valachová

Postupnosť krokov:

18.06.2013 – Správa z prerokovania petície MÚ
20.06.2013 –  TV prenos zo zastupiteľstva Senec – LINK (45. bod Rôzne)
27.06.2013 – Zápis MÚ – petícia škôlky
24.06.2013 – Žiadosť o oficiálne stanovisko k vyjadreniu primátora mesta Senec
08.07.2013 – Odpoveď na správu o prerokovaní petície

úvodná strana