27.06.2013 – Žiadosť o TV prenosy MsZ

Ing. Karol  K v á l
Primátor mesta Senec
Mierové nám. 8
903 01 Senec

V Senci dňa 27.6.2013

 

Vec: Žiadosť o TV prenosy MsZ

Dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o objednanie služby – TV prenosy z MsZ. Na ostatnom zastupiteľstve sa takýto online prenos uskutočnil. Táto služba bola objednaná našim OZ Moje Mesto. U občanov si to nachádza výbornú odozvu. Mesto Senec sa tak posunulo k transparentnejšiemu mestu, ktoré sprístupňuje prerokovanie bodov zastupiteľstva občanom tak, ako to robia aj iné mestá, obce a samosprávne kraje.

Finančne je táto služba nenáročná. Kompletný prenos aj so zaradením do archívu stojí 190 EUR. Máme zato, že v rozpočte mesta Senec sa takáto čiastka bez problémov nájde. Keďže ide o malú sumu, nevidíme dôvod, aby o nej musel hlasovať zastupiteľský zbor a preto si dovoľujeme požiadať priamo Vás pán primátor o zabezpečenie tejto služby.

Prosíme o Vaše stanovisko – ak je to možné do dvoch týždňov. V prípade, že sa rozhodnete na túto našu požiadavku nereflektovať, alebo odpovedať zamietavo, dovolíme si prostredníctvom nášho profilu na sociálnej sieti informovať občanov o Vašom postoji  a zahájime zbierku na vyzbieranie potrebnej sumy na sociálnej sieti a v uliciach nášho mesta prostredníctvom dobrovoľníkov.

Budem čakať na informáciu od Vás. Postačí mi oficiálny list elektronickou formou.

S úctou

 

OZ Moje Mesto

v zastúpení Martina Valachová

Postupnosť krokov:

20.06.2013 – TV prenos zo zastupiteľstva Senec – LINK
27.06.2013 – Žiadosť o TV prenosy MsZ
04.07.2013 – Odpoveď na žiadosť o TV prenosy MsZ
09.07. 2013 – List na odpoveď

05.09. 2013 – Schválenie online prenosov

úvodná strana