Ako to celé začalo?  skola

Žiaci ZŠ Mlynská spísali sťažnosť proti prepusteniu obľúbeného učiteľa dejepisu a hudobnej výchovy. Ich náklonnosť a srdcia si získal svojim moderným a profesionálnym spôsobom učenia ako aj rešpektovaním ich samotných. Na ich veľké sklamanie bol však v krátkej dobe prepustený. Podpisový hárok im učiteľka a manželka riaditeľa školy v jednej osobe p. Rezníková už aj so zozbieranými podpismi zobrala a roztrhala… a tým sa to celé začalo… Na hárok sa údajne podpísali aj dve učiteľky, s ktorými bol následne rozviazaný pracovný pomer…

Žiaci ostali šokovaní a rodičia tiež. Vari na tejto škole neplatí, právo vyjadriť svoj názor? Veď toto základné právo zabezpečuje samotná Ústava Slovenskej republiky! Kauza prepustenia učiteľa sa dotkla aj rodičov, lebo ak sú spokojné ich deti a vidieť to na ich výsledkoch sú spokojní aj rodičia. Rovnako by malo aj vedeniu školy záležať na tom, aby učitelia školy dokázali žiakov motivovať, inšpirovať a viesť ku lepším výsledkom. Chceli preto o tejto záležitosti s vedením školy diskutovať, ale riaditeľ školy sa komunikácii s rodičmi už dlhodobo vyhýbal. Nevideli iné východisko ako napísať sťažnosť. Po spísaní sťažnosti a spustení celého procesu získavania podpisov sa obrátili na poslankyňu samosprávneho kraja, poslankyňu mesta Senec a členku Občianskeho združenia Moje Mesto  – Máriu Hudákovú, aby im v tom pomohla. Základnou povinnosťou poslanca je obhajovať záujmy občanov mesta a na rozdiel od občanov má práva zabezpečené  Štatútom mesta Senec. Dúfali, že im niekto v procese sťažnosti pomôže.

OZ Moje Mesto poskytlo na oboznámenie širokej verejnosti s dianím na škole svoj profil na verejnej sociálnej sieti a sprostredkovane vyzvalo rodičov, obyvateľov mesta a všetkých, ktorých to zaujíma, aby prišli na verejné zasadnutie Zastupiteľstva mesta o tejto téme diskutovať. Sťažnosť rodičov

Záujem o túto tému bol a naďalej je na sociálnej sieti nevídaný –  dosah vzhliadnutí  viac ako 12.500 ľudí a 250 zdielaní témy prekvapil aj administrátorov stránky. Ku téme sa vyjadrili mnohí rodičia bývalých, súčasných aj budúcich žiakov. Vyjadrili svoj postoj a to, že im záleží na úrovni vzdelávania, čo je jedna z kľúčových tém súčasnosti.

Reakcia školy na počudovanie neprekvapila, ale sklamala

Vedenie školy a obzvlášť jej riaditeľ namiesto toho, aby sa zamysleli nad riešením sťažnosti a hľadaním východiska zavelili do útoku a zastrašovania.  Vedenie rozposlalo a na stránke školy bez akejkoľvek diskusie zverejnilo „Stanovisko vedenia školy k diskreditačnej a zavádzajúcej kampani“…

Stanovisko školy

O náznaku riešenia jednotlivých bodov spísaných v sťažnosti nepadla ani len zmienka.

Reakcia riaditeľa bola v tomto prípade obdobná ako v roku 2016, kedy si niektorí rodičia dovolili zrejme v rozpore s politickým presvedčením riaditeľa, vyjadriť podporu  celoslovenskej iniciatívy štrajkujúcim učiteľom, na znak čoho niektorí z rodičov nechali svoje deti doma. Na okrúhlom stole školy vtedy riaditeľ zastrašoval slovami, že podporný list rodičov má svojho „vinnika“.

Rodič, zákonný zástupca má viac práv ako stanovuje Školský poriadok

Školský poriadok ZŠ Mlynská v Senci (celé znenie tu )v porovnaní s inými školami v Senci je na zamyslenie. Práva žiakov sú oklieštené a zhrnuté v 9 bodoch, zato jeho povinnosti sú rozpísané v 23 bodoch. Na porovnanie ZŠ Tajovského v Senci (celé znenie tu ) je veľkorysejšia a žiak tu má omnoho viac práv a počet povinností je porovnateľný k jeho právam.

Pokým na ZŠ Mlynská podľa bodu 3 – žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na preberané učivo. Na iných školách má okrem toho žiak právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.

Školský poriadok v obmedzenej miere vymenúva aj Práva a povinnosti zákonných zástupcov.

Čo však nie je dané v Školskom poriadku je stanovené Zákonom č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) – v § 144 bod (6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo podľa písmena f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

Vedenie školy by malo rešpektovať zákony a obzvlášť ten, ktorý sa ho týka najviac – Zákonom č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Podľa § 145 bod (4) Škola alebo školské zariadenie podľa tohto zákona nesmie uchádzača, dieťa, žiaka a poslucháča postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.

Napísať, že „Sťažnosť na vedenie školy…“ je kampaň  a vyhlasovať ju za iniciatívu znevažujúcu reálne výsledky je odvážne a podľa všetkého v rozpore s menovaným Zákon č. 245/2008 Z. z.

Je na zváženie či v minulosti práve pod vedením riaditeľa škola neporušila Zákon č. 245/2008 Z.z. – v ktorom sa píše § 151 bod (2) V školách a v školských zariadeniach sa zakazuje činnosť politických strán a politických hnutí a ich propagácia

Označiť sťažovateľov a rodičov prívlastkom „táto skupina ľudí“ alebo „aktéri“ je nedôstojné, ponižujúce a neadekvátne. Spomínať a vymenúvať materiálne veci a prestavbu školy je len účelové presmerovanie pozornosti od skutočných problémov. A obhajovať hospodárenie školy certifikátom Bisnode je na smiech. Kúpiť si ho od tejto reklamnej firmy za 252 eur môže totiž ktokoľvek – médiá už niekoľkokrát varovali pred kúpou takýchto certifikátov, ktorých hodnota je nulová. Viď zoznam faktúr evč 285

 

Články súvisiace so školou ZŠ Mlynská:

Článok  – „Quo vadis“ ZŠ Mlynská

– Článok – ČO SA V SENČANE NEDOČÍTATE

Článok – Nová škôlka mohla stáť už roky – lenže primátor a „jeho verní“ poslanci ju nechcú postaviť.

– Článok – JE JEDNO ZA KOĽKO – LEN NECH TO STOJÍ?

– Chodby a či katakonby?


>