Chodby a či katakomby?

Prerábka školy ZŠ Mlynská za účelom zvýšenia počtu tried sa začala oveľa skôr ako samotnou nadstavbou školy v roku 2015/2016. Všetky práce sa robili po častiach (napríklad rekonštrukcia soc. zariadení), možno aj preto, aby nemusela byť vypísaná verejná súťaž.

Na základe podkladov architekta Pauera boli v roku 2014 vytvorené nové triedy – viď objednávky na projekty:

– evidenčné čílo 518 zo dňa 15.11.2013: Prípravná a projektová dokumentácia od Pauer architects s.r.o. Znenie: Objednávame si u Vás architektonickú štúdiu I. etapy nadstavby a prístavby budova ZŠ Mlynská Senec 1,00 ks cena cca 1.000,- €

– evidenčné čílo 115 zo dňa 20.03.2014: Rekonštrukcia a modernizácia škôl od Pauer architects s.r.o. Znenie: Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na vytvorenie 4 nových tried na ZŠ Mlynská, Senec 1,00 ks 200,00,- €

Tieto nové triedy boli vytvorené z chodby širokej cca 7-8 metrov ktorá v minulosti slúžila aj na prechádzanie sa deti v prípade nepriaznivého počasia v čase veľkej prestávky.

Triedy kedysi boli len na jednej strane a zvyšok bola táto široká chodba. S touto prerábkou sa začalo takto na prízemi niekedy pred rokom 2011, a v roku 2014 bolo prestavané aj 1. a 2. poschodie.

Triedy boli vytvorené na úkor chodieb, ktoré sa zúžili natoľko (je to cca 1 800 mm – vidno to aj z projektu na VO), že nie je dodržaná Vyhláška 532/2002, § 51bod 9.: Najmenšia svetlá šírka chodby v škole musí byť 3 000 mm, ak sú vyučovacie priestory umiestnené po oboch stranách chodby, a 2 200 mm , ak sú vyučovacie priestory len na jednej strane chodby. Ak slúži táto chodba ako hlavné komunikačné spojenie, musí byť široká najmenej 3 000 mm. Najmenšia svetlá šírka chodby v každom predškolskom zariadení musí byť 1 200 mm.

Nevieme a ani nechceme si predstaviť, čo by sa stalo v prípade núdzového stavu (napr. požiaru,…). Je možné nahnať deti zo všetkých tried na tak úzku chodbu ? Čo na to hygienik, požiarnik a BOZP? Kto ponesie zodpovednosť ak by sa niečo stalo – učitelia či riaditeľ?