Je tu záver roka, čo pre mestá a obce znamená, že sa bude schvaľovať rozpočet, ktorý je základom ich finančného hospodárenia. Rozpočet mesta pripravuje mestský úrad a predkladá ho na schvaľovanie poslancom mestského zastupiteľstva. Rozpočet mesta sa zverejňuje 15 dní pred konaním zastupiteľstva, aby mali všetci vrátane občanov dostatok času na jeho pripomienkovanie.

Mesto si každým rokom prejedá budúcnosť.

 • Ing. Mária Hudáková
  Ing. Mária Hudáková
  Poslankyňa BSK a mesta Senec

Veľmi laicky povedané mesto môže v nasledujúcom roku investovať len do tých aktivít a projektov, ktoré sa v ňom nachádzajú. 

Požiadavky k rozpočtu náš klub predkladá vždy, ale to neznamená, že sa do neho dostanú. Doteraz sa tam dostali, len niektoré naše čiastkové požiadavky. Podľa nás je chybou to, že rozpočet nekopíruje poslancami schválené priority na celé volebné obdobie. 

Trend hospodárenia nášho mesta je nepriaznivý.

Mesto je povinné  zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. To znamená, že výdaje musia byť nižšie nanajvýš rovné príjmom.

Prebytkový bol napr. bežný rozpočet v roku 2019, kedy príjmy: 22,3 mil. eur presahovali výdavky: 19,9 mil. eur .

V roku 2022 je navrhovaný už vyrovnaný rozpočet (príjmy: 25,7 mil. eur a výdavky: 25,7 mil. eur). Počíta sa s tým, že všetko čo sa príjme sa aj minie. Z  bežných  výdavkov mesto neplánuje nič ušetriť ani použiť na kapitálové výdavky t.j. investície. Na investície ostanú už len rezervný fond, externé fondy, dotácie a úvery.    

V roku 2020 sa použil rezervný fond na splátky starých úverov, miesto toho, aby bol použitý na nové stavby.

Toto je pre nás neprijateľný stav, navrhujeme, aby mesto začalo znižovať svoje bežné výdavky.

V čom vidíme extrémny nárast bežných výdavkov? Narástli hlavne mzdy mestského úradu (MÚ).
Tie v porovnaní s rokom 2019 stúpli až o 100 %.  V  roku 2019 boli na úrovni  971 tis. eur. V rozpočte 2022 stúpli na neuveriteľných  1,9 mil. eur. A to zdôrazňujeme, že ide len o výdavky na činnosť MÚ.  Ostatné  odbory, ako polícia, matrika, MsKS, zberné dvory, stredisko sociálnych služieb atď. sú osobitnými položkami rozpočtu. (viď graf č.1)

Ďalej napríklad výdavky na výkon funkcie primátora majú podľa navrhovaného rozpočtu narásť oproti skutočnosti roku 2019 viac ako  5 násobne! (viď graf č.2)

Mzdy mestského úradu (MÚ)

Výdavky na výkon primátora

Rozpočet 2022 má opäť naplánované len minimálne výdaje na dohodnuté  priority na začiatku volebného obdobia. (napr. poliklinika či nová základná škola). Už teraz je jasné, že nová škola, ani poliklinika, v budúcom roku určite nebudú. Výdavky na ich realizáciu  sú plánované na rok 2023, ale tento rozpočet je len výhľadový.

Opakovane na zastupiteľstve mesta sme sa pýtali ako postupujeme v už schválenom nákupe pozemku pre novú základnú školu.  Ani po roku jednaní a schvaľovaní poslancami, mesto nebolo schopné podpísať kúpnu zmluvu a kúpiť ho. Jeho nákup je naplánovaný v rozpočte na rok 2022.

V rozpočte vidíme viacero pochybení. Nesprávne je naplánovaná i celá kapitola školstva. Neodzrkadľuje skutočné výdavky, ktoré budeme mať, napríklad so školskou jedálňou na Kysuckej a na vyšší počet zamestnancov v školách. 

Prerozdelenie dotácií do škôl nie je spravodlivé a stále tam platí princíp, že čím horšie hospodáriš, tým viac dostaneš a opačne.

Všetky naše požiadavky spracujeme a zašleme mestu a budeme žiadať nápravu.

Rozpočtové priority poslaneckého klubu OZ Moje mesto s výhľadom na viac rokov: 
 • výstavba základnej školy
 • vybudovanie polikliniky so zariadením pre seniorov 
 • výstavba novej materskej školy
 • vybudovanie športového areálu s multifunkčnou športovou halou
 • vybudovanie parkoviska integrovanej dopravy na autobusovej a železničnej stanici v  v areáli Felepy 
 • vybudovanie cyklotrás z Veľkého a Malého Bielu
 • vytvorenie urnovej steny
 • nákup pozemku na cintorín
 • prijatie územného plánu 
 • šetrenie na predražených zmluvách, neproduktívnych aktivitách a pozíciách, zvýšenie príjmu rozpočtu z daní, poplatku za rozvoj a hospodárenia s mestským majetkom. 

ANKETA: Ste spokojní s rozpočtom mesta na 2022?

Zdroje:


>
Ing. Mária Hudáková
Poslankyňa BSK a mesta Senec

Mám 51 rokov a od roku 1996 žijem spolu s manželom v Senci, kde vychovávame naše tri deti.

Vyštudovala som VŠP v  Nitre, odbor šľachtenie a genetiku rastlín, absolvovala postgraduálne štúdium ekonómie na Inštitúte Ekonomických Štúdií, Cornell University NY, USA. Ovládam výborne anglický jazyk a  ruštinu. Od roku 1995 som pracovala ako obchodná riaditeľka v cukrovare v Dunajskej Strede. Počas materskej dovolenky som s manželom začala podnikať v telekomunikačných službách a venovať sa účtovníctvu.

V súčasnosti pracujem ako vzťahová manažérka v  banke pre mestá a  obce, obecné, mestské,  štátne podniky a  neziskové organizácie. U  svojich partnerov sa stretávam s výbornou prácou, múdrymi nápadmi a nadšením pre veci verejné. Mnohí majú môj obdiv, keď z mála dokážu urobiť vo svojej samospráve každodenným úsilím a šetrným prístupom veľké veci. Veľa som sa od nich naučila. Ich skúsenosti a dobré výsledky sú pre mňa inšpiráciou a sú aplikovateľné aj v Senci.

Na pôde samosprávneho kraja presadzujem záujmy Senčanov v rôznych oblastiach. Prioritou je doprava, zdravotná starostlivosť, stredné školstvo a zázemie na rozvoj cestovného ruchu a kultúry. Obnovím pravidelné stretnutia s občanmi. Všetky ich požiadavky i kritika musia byť vnímané ako výzvy na zlepšenie a požadovaný rozvoj mesta. Je nevyhnutné pracovať pre dobro občanov, spolupracovať a podporovať všetky prospešné projekty a aktivity pre naše mesto.

Počet hlasov potrebných pre zvolenie: 696
Počet získaných hlasov: 1073