Transparentné mesto

TRANSPARENTNOSŤ znamená PRIEHĽADNOSŤ a tú chceme dosiahnuť vo všetkých oblastiach fungovania našej samosprávy. 

Majetok mesta a vynakladanie verejných peňazí sa týkajú nás všetkých. Záleží nám na efektívnom investovaní verejných financií ako aj na priehľadnom hospodárení s majetkom mesta.

Každý občan má právo kontrolovať tých, ktorí rozhodujú o našich peniazoch a žiadať si informácie, ktoré by podľa nás mali byť aicky zverejňované, aby nás nemohli obviniť, že o tom nič nevieme. Naopak, my chceme vedieť a chceme byť informovaní.

 

Podarilo sa nám dosiahnuť: 
Priame prenosy zo zastupiteľstva
Mesto sa zapojilo do portálu odkazprestarostu
Poslanci za náš klub OZ Moje Mesto podpísali Etický kódex
Prehľadnejšie uverejňovanie faktúr/zmlúv/objenávok na stránke mesta

Naše ďaľšie ciele sú:

 • Docieliť lepší prístup k informáciám:
  • zaviesť pravidlá umožňujúce občanovi vystúpiť na zasadnutí aktuálne k ľubovoľnému bodu bez predchádzajúceho súhlasu zastupiteľstva
  • zaviesť rýchly a verejný spôsob riešenia podnetov občanov (napr. www.odkazprestarostu.sk, mobilnými aplikáciami) – PODARILO SA!
  • umožniť občanom vystúpiť na zastupiteľstve aj prostredníctvom telefónu
  • využívať elektronické aukcie ako jediný spôsob realizácie verejného obstarávania
  • zverejňovať analýzy voľby interného alebo externého zabezpečenia služieb
  • na internetovej stránke trvalo zverejniť súpis nehnuteľného majetku mesta
  • pri predajoch a nájmoch používať súťažné metódy a elektronické aukcie
  • zverejňovať dopadové štúdie v prípade prijatia úveru
  • do zmlúv vždy zahrnúť možnosť vypovedania zmluvy zo strany mesta, resp. uzatvárať zmluvy na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace
  • na internetovej stránke mesta trvalo zverejniť Register investičných akcií obce (prehľad plánovaných investičných akcií) ako aj audity za bežný a tri predchádzajúce uplynulé rozpočtové roky