Petície

 2016 :

Staršie petície:

Diskusia

Stav petícii:

 

Prečo práve petície?

Podľa Štatútu mesta Senec má občan právo zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach obyvateľov a vyjadrovať na nich svoj názor, ako aj obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta. Vhodnou formou ako veľké množstvo ľudí môže vyjadriť svoju prosbu je petícia. Petícia je verejná písomná prosba/žiadosť/výzva/sťažnosť/protest podpísaná občanmi smerovaná na orgány verejnej moci. 

Ako postupovať pri petícii-  Senčan 02/2003 :

“ Petícia… Ako na to?

Občania majú právo vyjadrovať sa k rozhodovaniu o podobe mesta alebo obce. Niekedy je potrebné podať stanovisko, podnet alebo sťažnosť, v inom prípade je vhodné využiť petičné právo. Prinášame vám niekoľko konkrétnych rád, ktoré by ste mali poznať skôr, než s petíciou začnete podporovať svoje žiadosti, vyjadrovať názor či nespokojnosť s postupom kompetentných orgánov.

  1. Petície môžu podávať fyzické osoby (občania SR a iných krajín) a právnické osoby (ak je to v súlade s cieľmi ich činnosti).
  2. Na podporu petície možno vyzývať občanov akýmkoľvek spôsobom, ktorý neodporuje zákonu. K podpisu nemožno občanov žiadnym spôsobom nútiť.
  3. Podpisujúci občania musia mať možnosť zoznámiť sa s obsahom petície. To možno dosiahnuť dvoma spôsobmi: Buď budú podpisové hárky označené tak, aby bolo zrejmé, aká petícia má byť podpismi podporená, alebo môžu podpisové hárky obsahovať priamo celý text petície.
  4. Občan, ktorý chce petíciu podporiť, napíše svoje meno, priezvisko, bydlisko a podpíše sa. Petícia nemusí obsahovať rodné číslo, ani číslo občianskeho preukazu a pod.
  5. Na podpisových hárkoch musí byť ďalej uvedené meno, priezvisko a bydlisko toho, kto petíciu zostavil. Ak občania vytvorili na podanie petície petičný výbor, musí petícia obsahovať meno, priezvisko, a bydlisko toho, kto zastupuje členov petičného výboru v styku so štátnymi orgánmi. Zástupca musí mať najmenej 18 rokov.
  6. Petície a podpisové hárky sa môžu vystaviť aj na miestach prístupných verejnosti. Nie je na to potrebné žiadne povolenie štátneho orgánu (nesmie však pritom dôjsť k obmedzeniu premávky motorových vozidiel a k rušeniu verejného poriadku.) Podpisy na mieste prístupnom verejnosti môže zhromažďovať každý občan starší ako 16 rokov.
  7. Orgán, ktorý petíciu prijal, je povinný posúdiť jej obsah a do 30 dní písomne odpovedať tomu, kto ju podal (ak bol založený petičný výbor, odpoveď dostane zástupca petičného výboru uvedený v petícii). V odpovedi musí byť uvedené stanovisko k obsahu petície a spôsob jej vybavenia. Ak bola petícia adresovaná orgánu, ktorý nie je príslušný na jej vybavenie, postúpi ju tento orgán do 5 dní tomu orgánu, ktorý má vec v kompetencii.
  8. Petícia musí byť vybavená vždy. Vo všeobecnosti nezáleží na tom, koľko občanov je pod ňou podpísaných. Výnimka: pri petícii obyvateľov obce za vyhlásenie hlasovania obyvateľov (miestne referendum o určitej otázke) je potrebných aspoň 20 percent obyvateľov – oprávnených voličov.

Spracovala K.D. “ (citácia zo Senčana 02/2003)