Protest proti návrhu uznesenia na voľbu členov dozornej rady SCR Senec, s.r.o. a Dalkia, a.s.

13.01.2015 – Protest proti Voľbe členov dozornej rady SCR Senec, sro a Dalkia a.s.

Protestujeme proti návrhu uznesenia pod názvomnávrh na voľbu členov dozornej rady mestskej obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. a návrh na voľbu členov dozornej rady za mesto Senec v spoločnosti Dalkia, a.s. číslo materiálu 6 a 8, z dôvodu, že postup a návrhu je v rozpore s rokovacím poriadkom MsZ v Senci.
§ 42
Návrhy na schválenie zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov
obchodných spoločností založených mestom, resp. s majetkovou účasťou mesta
predkladá primátor po prerokovaní s predsedami poslaneckých klubov.

Keďže tieto návrhy so mnou ako predsedníčkou najväčšieho poslaneckého klubu neprerokoval považujem takýto postup za nezákonný.

Z týchto dôvodov žiadam, aby MsZ upustilo v tomto nezákonnom postupe a striktne pri voľbe zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spočností založených mestom resp. s majetkovou účasťou mesta postupovalo podľa rokovacieho poriadku.
Žiadam o stiahnutie tohto bodu programu a postup podľa rokovacieho poriadku.

Predkladateľ: Jana Turanská