Roky na to pri schvaľovaní rozpočtu upozorňujeme, ale až teraz sa niečo začalo diať. Ešte v roku 2003 mesto Senec podpísalo 2 zmluvy s manželmi z Veľkého Bielu – jedna bola na údržbu a opravu verejného osvetlenia a jedna na prenájom plošiny, ktorá je na údržbu VO potrebná. Dohodli si cenu, rozsah prác a rozsah prenájmu plošiny na 40 hodín týždenne a k tomu paušálnu mesačnú odmenu Čiže taký maskovaný normálny pracovný pomer. Dodatkom v roku 2017 sa cena zvýšila.Za celý čas zmluvného vzťahu mesto dodávateľom týchto služieb zaplatilo spolu takmer 600 000 eur

❗️

Nebolo by na tom nič zvláštne, ale Senec má od roku 2013 (takmer) všade (takmer) bezúdržbové LED osvetlenie

❗️

Za čo vlastne mesto celé roky platilo? Potrebovalo skutočne platiť 40 hodín týždenne túto službu a k tomu aj 40 hodín týždenne používať plošinu? Verejnosť ani poslanci sa to nedozvedeli – na poslednom zastupiteľstve bola k tomu predložená správa, kde sa konštatuje, že bol porušený zákon o verejnom obstarávaní, a že bola mestom porušená finančná disciplína z dôvodu porušenia pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté (štandardne ide prípady, keď príjemca verejných prostriedkov nedodrží pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté). Za toto porušenie finančnej disciplíny musí mesto zo zákona vyvodiť zodpovednosť voči zamestancovi.Niekto tu zlyhal, ale verejnosť nevie, za čo vlastne mesto platilo, či boli fakturované služby skutočne vykonané, aká škoda mestu vznikla a aká zodpovednosť voči zamestnacovi bola vyvodená.Mesto je dobrý zákazník – mesto platí včas a nepýta sa zbytočné otázky.Správa Hlavnej kontrolórky (od 8. strany): https://www.senec.sk/…/attachment/MsZ20210325/Bod3.pdf


>