OTVORENY LISTOZ Moje mesto sa obracia týmto otvoreným listom, v mene občanov mesta Senec, na členov komisie výstavby a územného plánovania mesta Senec, primátora mesta Ing. Karola Kvála a poslancov mesta Senec.

Dozvedeli sme sa, že na komisiu výstavby a územného plánovania mesta sa majitelia pozemku za poliklinikou LV č. 6488 obrátili so žiadosťou o zmenu funkčného využitia pozemku. Podľa platného  územného plánu mesta, je pozemok vedený ako zeleň.

Spomínaný pozemok bol až do 7. decembra. 2012 v majetku Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý ho predal Pozemným stavbám SC, s.r.o., ako prebytočný majetok (Zmluva č. 2013-18-PRA)

Na zasadnutí BSK predaj pozemku a jeho nízku cenu cca 64,- € / m2 obhajovala i pani podžupanka Gabriella Németh (video záznam video záznam zo zastupiteľstva BSK), ktorá cenu predaja považuje za adekvátnu, nakoľko ide o verejné priestranstvo/ verejnú zeleň.

Kupujúci svojim podpisom zmluvy č. 2013-18-PRA potvrdil, že mu je stav prevádzaných nehnuteľností dobre známy a tieto v takomto stave kupuje. Netrvalo ani pol roka a v  katastrálnej mape figuruje nový majiteľ a to firma GALERIA MUZIKA s.r.o., ktorej spoločníkmi sú Martin Čepel, Róbert Kval a Pozemné stavby SC, s.r.o.

Spomínaný pozemok sa nachádza v samom centre mesta Senec a tvorí poslednú súvislú plochu, ktorá by mala slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta ako oddychová, relaxačná zelená plocha, a preto žiadame, aby nedošlo k žiadnej zmene funkčného využitia pozemku teraz ani v budúcnosti.

Ministerstvo životného prostredia SR v roku 2009 aktualizovalo metodickú príručku „Štandardy minimálnej vybavenosti obcí“, v ktorej sa okrem iného píše: „Zeleň patrí k základným zložkám sídelnej štruktúry, pričom je osobitne známy pozitívny vplyv zelene na stav a kvalitu životného prostredia. Životné prostredie v sídlach, osobitne v mestách sa už v súčasnosti značne odlišuje od okolitej krajiny vo viacerých charakteristikách (teplota, vlhkosť a kvalita ovzdušia a i.). Zeleň zohráva hlavnú úlohu v zmierňovaní týchto rozdielov, osobitne za pomoci zlepšovania mikroklímy, produkcie kyslíka, znižovania prašnosti, hluku a pod. Okrem toho viaceré štúdie dokázali priamy vplyv medzi zdravím obyvateľstva, úrovňou fyzickej aktivity a dostupnosťou zelene. Zeleň je dôležitá pre zdravie obyvateľstva, pretože umožňuje kontakt s prírodou, podporuje regeneráciu zo stresových situácií a celkovo je prospešná pre duševné zdravie, pomáha zlepšiť správanie a pozornosť detí, podporuje fyzickú aktivitu ľudí….“

Nášmu OZ záleží na zdraví obyvateľov mesta Senec, záleží nám na kvalite života a životného prostredia, a preto požadujeme, aby stanovisko komisie výstavby a územného plánovania mesta Senec bolo v prípade žiadosti o zmenu funkčného využitia pozemku podľa LV 6488 jednoznačne zamietavé.

Od roku 1993 mesto Senec nebolo v stave prijať nový územný plán ani regulatívy, ktoré by odpovedali dnešným požiadavkám mesta a predovšetkým občanom mesta a zároveň chránili ich práva.

Naše OZ Moje mesto už dlhodobo upozorňuje mesto na absenciu aktuálneho územného plánu a apeluje na nutné prijatie nového územného plánu, ktorý je dôležitým dokumentom určujúcim pravidlá priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a nesúhlasíme, aby sa až do prijatia nového územného plánu robili zmeny funkčného využitia.

Mesto Senec už dlhodobo nezvláda silné developerské tlaky na urbanizáciu sídiel a neustále zahusťuje výstavbu mesta na úkor zelene, plôch pre občiansku vybavenosť, plôch pre parkovanie, čo vyvoláva neúmerné zvyšovanie intenzity dopravy. Zároveň tu vznikajú nové satelity určené len pre bývanie bez adekvátneho vybavenia.

Primátor mesta Ing. Krol Kvál, poslanec Ing. Gašpar Józan ako aj ostatní poslanci mesta niekoľkokrát verejne na okrúhlom stole vyhlásili, že spomínaný pozemok je vedený ako zeleň a tak to i ostane. Takýto prísľub zo strany primátora bol naposledy daný na okrúhlom stole v novembri 2013, ktorý organizoval Ing. G. Józan.

Žiadame týmto listom všetkých členov komisie, poslancov mesta a primátora mesta Ing. Karola Kvála, aby v prvom rade chránili záujmy a potreby občanov mesta Senec, a neuprednostňovali záujmy súkromných firiem ani príslušníkov svojich rodín a účelovo menili regulatívy mesta Senec.

V Senci dňa 4.februára 2014

Zástupcovia združenia OZ Moje mesto

 

Tento otvorený list dávame na vedomie:

 • občanom mesta Senec
 • predsedovi BSK Ing. Pavlovi Frešovi
 • podpredsedom BSK a všetkým poslancom BSK
 • printovým médiám

 

Príloha listu:

 •  Zmluva č 2013-18-PRA
 • List vlastníctva č. 6488
 • Vyjadrenie p. Gabrielly Németh na sociálnej sieti

  Hlasovanie Gabrielly Németh – ZA predaj pozemku:
  Vysledky_hlasovani_Pozemok_za_poliklinikou_2012-12-07

Zápisnica zo zastupiteľstva BSK, kde sa prejednával predaj pozemku:

Zapisnica_BSK_predaj Pozemku za poliklinikou-1Zapisnica_BSK_predaj Pozemku za poliklinikou-2Zapisnica_BSK_predaj Pozemku za poliklinikou-3Zapisnica_BSK_predaj Pozemku za poliklinikou-4


>