Na výzvu zvoleného primátora Ing. Dušana Badinského sme v stredu 21.11.2018 doručili nasledovné programové priority na najbližšie 4 roky:

1️⃣ Územný plán mesta  – jeho prijatie najneskôr do prvej polovice r. 2020, s podmienkou spracovania Generelu dopravy – statickej, dynamickej a alternatívnej

2️⃣ Poliklinika  – vyhlásenie architektonickej súťaže, prípadne oslovenie viacerých architektov na dodanie návrhu; vydanie územného rozhodnutia (UR) a stavebného povolenia (SP); vyhlásenie verejného obstarávania (VO) a začiatok výstavby v r.2020; spolu s riešením dočasného presunu ambulancií

3️⃣ Nová materské škola  – vyhlásenie architektonickej súťaže, príp. oslovenie architektov, vydanie UR a SP; začiatok výstavby koniec r.2019, prípadne prvá polovica 2020

4️⃣ Nová základná škola  – zakúpenie, prípadne získanie pozemku od developerov

5️⃣ Výstavba športového areálu s multifunkčnou športovou halou pri piatom jazere  – vyhlásenie arch súťaže; vydanie ÚR a SP; vyhlásenie VO a začiatok výstavby v r.2021

6️⃣ Výstavba záchytných parkovísk integrovanej dopravy pri železničnej a autobusovej stanici  – v spolupráci s BSK a Železnicami SR

7️⃣ Zakúpenie pozemku na výstavbu a rozšírenie zariadenia pre seniorov 

8️⃣ Vypracovanie manuálu pre developerské spoločnosti so stanovenými podmienkami, ktoré musia byť splnené, aby mohla byť infraštruktúra prenesená na mesto  – zadefinovať parametre ciest, chodníkov, kanalizácie, osvetlenia, dodržiavanie protipovodňových opatrení podľa Generelu protipovodňových opatrení a dažďovej kanalizácie, a iné

9️⃣ Finančný audit a audit zmluvných vzťahov  – zaviesť kontrolné mechanizmy nakladania s finančnými prostriedkami mesta v duchu princípov “hodnota za peniaze“, s cieľom zvýšiť transparentnosť a efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami a to:

➡️ audit finančného hospodárenia, preveriť efektivitu nákupov tovarov a služieb bez súťaže, s nízkou hodnotou, tzv. priamym zadaním, zverejňovať ich, zverejňovať ich vyhodnotenie, nedeliť zákazky na menšie do 5000,- eur a obchádzať tak verejné obstarávanie
➡️ zaviesť systém kontroly čerpania dotácií mesta a zverejňovanie ich vyúčtovania na webovej stránke mesta
➡️ v prípade zistenia neefektívneho vynakladania finančných prostriedkov mesta ukončiť tieto dodávateľské i zmluvné vzťahy


>